Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2886
Title: 1923-1973 yılları arasında yayınlanan Türkçe eğitimi ile ilgili yazılar üzerinde bir araştırma
Other Titles: An investigation of published articles (1923-1973) about Turkish education
Authors: Aksungur Sav, Hülya
Advisors: Ali Donbay
Keywords: Dil
Anadil Öğretimi
Türkçe ve Edebiyat Eğitim/Öğretimi
Cumhuriyet Dönemi
Language
Training of Mother Language
Turkish and Literature Education
Republic Period
Abstract: İnsanlar arasında bir iletişim vasıtası olan dil, aynı zamanda kültürün sürekliliğini sağlar. Toplum ve kültürle kaynaşmış olan bir dili doğru ve düzgün kullanmak beceri ister. Bu temel dil becerileri önce ailede sonra okulda kazanılır. Bu nedenle okullarda anadili öğretimine büyük önem verilir. Bütün milletlerde olduğu gibi ülkemizde de anadili eğitimi üzerinde hassasiyetle durulur. Türkiye'de temel eğitimin ve aynı zamanda öğretiminin amacı, çocuğun, yani öğrencinin dilimiz Türkçeyi tüm beceri alanlarında etkili ve bilinçli kullanma yetkinliğine ulaşmasını sağlamaktır. Okullarda bu amacı gerçekleştirmek için edebî metinlerden faydalanmak gerekir. En eski çağlardan günümüze değin dil ve edebiyat hep iç içe olduğundan Türkçe ve edebiyat eğitim/öğretimini kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Cumhuriyet öncesi dönemde Türkçe ve edebiyat öğretimi ihmal edilmiş, sistemli bir şekilde ve gerektiği gibi yapılamamıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte gerçekleştirilen inkılâplar çerçevesinde alınan kararlar ve yenilenen programlarla bu mesele ciddiyetle ele alınmıştır. Bu yüksek lisans tezimizde, Cumhuriyetin İlânı'ndan sonra elli yıllık süreç içerisinde süreli yayınlarda yayınlanan Türkçe Eğitimi ile ilgili yüz otuz adet seçilmiş yazının sistematik tasnifi ve içerdiği temel düşünce ve görüşler yer almaktadır. Tezimiz dil, anadil, anadil öğretimi ile Türkçenin Cumhuriyet dönemine kadar olan tarihi seyrinin anlatıldığı ?Giriş? kısmı ile üç ayrı bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm'de yazıların sistematik tasnifi yapılmıştır. II. Bölüm'de Cumhuriyet'in ilk elli yılındaki değişme ve gelişmeler ile yazılardaki temel düşünce ve görüşler belirtilmiştir. III. Bölüm'de ise yazıların metinlerine yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler tezin ?Sonuç? kısmında ortaya konmuştur. ?Kaynakça? kısmında ise, tezin konusu olan makalelerle birlikte hazırlık aşamasında yararlanılan ansiklopediler, kitaplar ve makaleler sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil, Anadil Öğretimi, Türkçe ve Edebiyat Eğitim/Öğretimi, Cumhuriyet Dönemi
Language as a communication tool provides the constancy of a culture. It requires skills to use fluent language which is connected with society and culture. This basic language skills are gained firstly at family then at school.That is why teaching mother language is essential in all societies. Teaching mother tongue is counted very important. The aim of training education is to suplly the talent of effective a fluent usage of turkish. To achive this goal it?s neccessary to use litarature texts. Since the litarute and language is connected closely with each other since the very first ages, it?s not possible to seperate Turkish and literature education. Before the republic, education of Turkish and litarature is dismissed and wasn?t applied as it should be. This subject is gaint importace after revoulations why was made after republic. This post graduate thesis includes systematic classification and basic ideas of 130 selected articles published in progressive articles about Turkish education in 50 years period. After decleration of republic our thesis consist of introduction and three different parts. Language, mother language, training of mother language and historical process of Turkish until the period of republic are mentioned in introduction. Systematic classification of articles is done in part I. Developments and changes in first 50 years of republic and basic ideas in articles are marked in part II. The text of articles are in part III. Gathered information is given in the ?Conclusion? part. Articles about the topic of thesis and encyclopaedias books and articles which are benefitted in prepartion periot are lined up in ?Source? part. Key Words: Language, Training of Mother Language, Turkish and Literature Education, Republic Period
URI: https://hdl.handle.net/11499/2886
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Sav Aksungur .pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,396
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.