Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2888
Title: Kamu siyasalarının oluşumunda e-katılım: Sibiyo örneği
Other Titles: E-participation in public policy formation: Sibiyo case
Authors: Çalhan, Serhan Hüseyin
Advisors: Mehmet Emin Özgül
Keywords: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kamu Siyasası
Vatandaş Katkısı
E- Katılım
Information and Communication Technologies
Public Policy
Civic Engagement
E- Participation
Abstract: İnsanlığın başlangıcından bu yana kamusal ve sosyal hayattan bahsedebiliriz. Günümüze kadar insanlık sosyal ve teknolojik birçok evrim geçirmiştir. Kendi savunmaları için kendi haklarını devlet adı verilen daha yüksek bir otoriteye devretmişlerdir ve böylelikle yönetim müessesesi kurulmuştur. Dünya konjonktüründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin evrimi ve ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerle kamu yönetiminde pek çok değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde toplumun kamu politikasında yönetime ve uygulamaya katılması gerekmektedir. Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde kamu yönetimi üzerinde meydana getirdiği değişiklikler ve elektronik katılım bağlamında sanal dünya uygulamalarına bir örnek olması açısından Duyarlı Toplum & Sibiyo Sistemi üzerine inceleme yapılmıştır. Duyarlı Toplum & Sibiyo Sistemi'nin değerlendirilmesinde semiyotik yaklaşım; e-katılımcı bildirimlerinin değerlendirilmesinde ise yorumlayıcı analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 328 e-katılımcının öneri bildirimleri analiz edilmiştir. Vatandaşların kamu politikalarına katılımında etkili olan araçlar arasında ödüllendirme faktörünün etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bir diğer önemli bulgu ise e-katılımcılık platformlarının vatandaş açısından kullanımı kolay ve paylaşım özelliği olan bir sistem özelliğine sahip olmasıdır. Dolayısıyla, idare e-katılımcılığı artırmak için öncelikli olarak; paylaşım özelliği olan, kullanımı kolay bir sistem kurarak gelen bildirimleri cevapsız bırakmaması ve e-katılımcılığı özendirici politikalar izlemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
From the beginning of humanity we can talk about the existence of public and social life. Till now humanity has experienced many social and technologic evolutions. For their own defense, they have assigned their own rights to the upper authority that called government, so that administration established. By the evolution of information and communication technologies, and economical, political, and social development in world conjuncture, many changes have happened in public administration. Today it seems that society must participate establishment and implementation of public policies. In this document, information and communication technologies that made changes in public administrations present day and Duyarlı Toplum & Sibiyo system that exemplify cyber world applications in context of electronic participation have studied. Semiology technique in Duyarlı Toplum & Sibiyo system rating and interpretive analyze technique in notification of e-participation. In content of research suggestion notifications of 328 e-participant have been analyzed. Prizing factor as people participation in public policies has been detected. E-participant platforms ease of use and sharebilty is another important result of research. Because of this, as a conclusion, to raise the ratio of applications firstly; management has to build a system that is shareable, ease of use, never leaves an unanswered question and encourages e-participation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2888
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Serhan Çalhan.pdf5.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

78
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.