Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2889
Title: İlköğretim okulu yöneticilerinin okullarında motivasyonu sağlama düzeyleri
Other Titles: The level of motivation provided by the elementary school managers at their schools
Authors: Yanmaz, Hüseyin
Advisors: Türkay Nuri Tok
Keywords: İlköğretim Okulu
Okul Yöneticileri
Motivasyon
Primary Education
School Managers
Motivation
Abstract: Araştırmanın amacı; ilköğretim okulu yöneticilerinin okullarında güdülenmeyi sağlama düzeyleri öğretmen ve yönetici görüşleri göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak Ünal (1998) tarafından geliştirilen ve 21 sorudan oluşan ?Okul Yöneticilerinin Motivasyon Sağlama Etkinliklerini Ölçme Envanteri? kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Denizli il merkezindeki 98 resmi ilköğretim okullarında görev yapan toplam 295 yönetici, 1941 branş öğretmeni ve 958 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu evrenden tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen toplam 98 okuldaki 54 yönetici ve 306 (sınıf-branş) öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu öğretmen ve yöneticilerden toplanan bilgiler SPSS 14 programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda görülmektedir: Öğretmen görüşlerine göre; yöneticilerin en yüksek motivasyon etkinlikleri ?Öğretmenleri okulun amaçlarına yönlendirme?, ?Öğretmenlerin yaptığı işin önemli olduğuna inanma?, ?Öğretmenlerin sorumlu olduğu işleri açık olarak belirtme? ve ?Özel yaşama saygılı olma? olarak belirlenmiştir. Yönetici görüşlerine göre ise; yöneticilerin ?sürekli? olarak en çok yaptıkları motivasyon etkinlikleri, ?Demokratik tutum gösterme?, ?Karşılaşılan sorunları anlayışla karşılama? ve ?Özel yaşama saygılı olma? olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamındaki okul yöneticisi ve öğretmenlerin motivasyon sağlama etkinliklerine ait görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermiştir. Erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla yöneticilerinin motivasyonu sağladıklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır. Okul yöneticilerinin motivasyon sağlama etkinliklerine ait görüşlerinin görev durumlarına göre değişip değişmediğine bakıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapanların, branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine göre yöneticilerin öğretmenleri güdüleme düzeyi hakkındaki görüşleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: İlköğretim Okulu, Okul Yöneticileri, Motivasyon
The main purpose of the study is to determine level of motivation provided by the elementary school managers at their schools regarding the opinions of the teachers and managers. General screening method was used at the research. ?The measuring inventory for the motivation supply level of school managers?, which has been developed by Ünal (1998) as a scale and formed of 21 questions was used as the measurement instrument. Totally 295 school managers, 1941 branch teachers and 958 form teachers working in public elementary schools in the town center of Denizli Province while the 2009-2010 school year form the population of the research. Totally 54 school managers and 306 (branch-form teachers) teachers selected from this population through random sampling method form the research sampling. The data was collected from these teachers and managers by means of scale method and it was analyzed and evaluated through the SPSS 14 program. The achieved findings as the result of the research study are presented below: According to the opinions of teachers; the most important motivation activities of the managers were found as ?Orienting the teachers towards the goals of the school?, ?Believing that the works performed by the teachers are important?, ?Determining and explaining the works clearly that the teachers are responsible for? and ?Being respectful to the private life?. According to the opinions of managers; the motivation activities mostly and ?continuously? performed by the managers were found as; ?Showing democratic attitude?, ?Showing tolerance against the problems, which they face with? and ?Being respectful to the private life?. The opinions of the school managers and teachers within the scope of the study related with the motivation supply activities showed differences regarding the gender. It was found as the result of the study that the number of the male teachers who think that managers provide the motivation is more than the number of the female teachers who have the same opinion. When it was analyzed that whether the school managers? opinions related with motivation providing change regarding their position or not, meaningful differences were found among the groups. Managers? level of motivation providing to the teachers, who are at school director or deputy head of school were found meaningfully high regarding the branch or form teachers. Key Words: Primary Education, School Managers, Motivation
URI: https://hdl.handle.net/11499/2889
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Yanmaz.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.