Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2893
Title: Avrupa Birliği ve Türkiye finans piyasalarının entegrasyon düzeyi
Other Titles: Level of integration in the European Union and Turkey financial markets
Authors: Erkol, İlkay
Advisors: Hakan Sarıtaş
Keywords: Finansal Piyasalar
Finansal Entegrasyon
Avrupa Birliği
Financial markets
Financial Integration
The Eorupean Union
Abstract: Günümüz ekonomilerinin i?leyi?inde finansal sistemin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bir ekonominin sağlıklı i?lemesinin ko?ullarından bir tanesi, fonların arz edenlerden talep edenlere doğru etkin bir ?ekilde akı?ını sağlayacak etkin bir finansal sistemin varlığıdır. Borç alma ve borç verme i?lemlerinin etkin bir ?ekilde gerçekle?mesinin sağlamak amacıyla fon arz ve talep edenleri bir araya getirmek, ekonominin i?leyi?i içinde finansal sistemin en önemli fonksiyonu olarak görülmektedir. Son yirmi yıllık dönemde finansal piyasalarda dolayısıyla borsalarda önemli geli?meler ya?anmaktadır. Küreselle?me olgusu, aracılık hizmetlerindeki verimlilik ve etkinliğin artması, i?lemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve hisse senetlerinin birden çok borsaya kote edilebilmesi finansal piyasalar arasında giderek artan entegrasyon sürecine yol açmı?tır. Bu süreç; piyasaların büyümesi ve derinle?mesi yoluyla kaynakların toplanması, toplanan kaynakların yatırımlara yönlendirilmesi, rekabetin daha güçlü hale gelmesine, yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasına, kaynakların daha üretken ve verimli alanlarda kullanılmasına, risklerin dağıtılması ve yönetilmesi açısından daha sağlıklı ortamın yaratılmasına, dolayısıyla finansal istikrara ve büyümeye katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte finansal entegrasyon ekonomilerde yapısal deği?imlere de sebep olmu?tur. Entegrasyon arttıkça riskler çe?itlenmi?, büyümü?, daha kolay yayılır hale gelmi?, ülkeler dı?arıdaki geli?melerden kolaylıkla etkilenir hale gelmi?lerdir. Bir piyasada ya?anan belirsizlik veya artan riskler kısa sürede diğer piyasalara ve fiyat hareketlerine yansımı?tır. Bu çalı?ma da AB'ye adaylık sürecinde olan Türkiye'deki finansal piyasaların AB finansal piyasalarına entegrasyonunun olup olmadığına yönelik bir çalı?madır. Anahtar kelimeler: Finansal Piyasalar, Finansal Entegrasyon, Avrupa Birliği
The financial system has a significant impact on the functioning of modern economies. One of the conditions of functioning of a healthy economy, to have an efficient financial system that provides the efficent flow of funds from suppliers to people who demand. It seems the most important function of the the financial system in order to borrowing and lending transactions efficently to provide bringing together people who supply and demand . Last twenty-years, it has been experienced significant improvements in the financial markets, and also stock markets. The globalization, the increasing of the efficiency on mediation services and it?s effectiveness, doing the transactions in electronic media, and the shares can be listed more than one market have caused the ever-increasing integration process. This process contributes collecting resources by growth and deepening of markets,directing the gathered sources to investments to become competition more powerful and to come out new investment opportunities , to use resources more productive and efficient areas, creating a healthier environmen in terms of disturbiting and managing risks and so the financial stability and growth. However, financial integration also has resulted in structural changes in economies. When integration increased, risks diversified, grown up and become more easilyspread and the countries became easily influenced by outside developments. The uncertainty or the increasing risks in a market reflected on other markets and price movements in a short time. This study is for whether integration of EU financial markets and Turkey's financial markets in the process of the EU candidate. Key words: Financial Markets, Financial Integration, The European Union.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2893
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlkay Erkol.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

16
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.