Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2894
Title: Karaman İli ağızları ve Anadolu ağızları arasındaki yeri
Other Titles: Dialects of Karaman and its situation among dialects of Anatolia
Authors: Uysal, Nebi İdris
Advisors: Karpuz, Hacı Ömer
Keywords: Agız çalısması
Ses bilgisi
Sekil bilgisi
Dilbilgisel dizin
Türk Dili ve Edebiyatı
Karaman
study of dialect, phonetics, morphology, grammatical index, Turkish Language and Literature
Study of dialect
Phonetics
Morphology
Grammatical index
Turkish Language and Literat
Abstract: Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri? adlı bu çalışmada Karaman ili sınırları içinde yer alan ilçe, belde ve köylerin ağız özellikleri incelenmiştir. Derleme yapılan bölgede bugün itibariyle 230.145 kişi yaşamaktadır. İlk olarak derleme sahası içinde kalan yerleşim birimlerinden çeşitli malzemeler toplanmış ve çözümlenmiştir. Bunlar, Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilen Ağız Çalışmaları Çeviri Yazı İşaretleri ile Times Turkish Transcription ve Times Efras yazı tiplerinde bilgisayara aktarılmıştır. Bu veriler, daha sonra ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelenerek ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tez; Giriş, Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Sonuç, Metinler ve Dilbilgisel Dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın kapsamı, amacı ve metodu verilmiştir. I. Bölümde yöre hakkında bilgiler (nüfus, eğitim, kültür, tarih vb.) sunulmuştur. II. Bölüm, ses bilgisi ve şekil bilgisi başlıkları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu bölümde ünlüler, ünsüzler, ses olayları ve sözcük türleri üzerinde durulmuştur. III. Bölüm, Karaman ili ağızlarının Anadolu ağızları arasındaki yeri hakkındadır. Bu bölümde diğer ağızlar ile karşılaştırmalar yapılarak yöre ağzının Anadolu ağızları arasındaki yeri hakkında tespitler yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise Karaman ili ağızlarının ses ve şekil özellikleri maddeler halinde verilmiştir. Metinler kısmı ise 131 metinden oluşmaktadır. Dizin kısmında yaklaşık 75.000 sözcük yer almaktadır. Bu sözcük ya da sözcük grupları, dilbilgisel dizin biçiminde verilmiştir. Burada sözcüklerin ait olduğu diller ve yer aldıkları türler de gösterilmiştir. Ayrıca metin dışı derlenen sözcükler ile bugün Türkçe Sözlük'te yer almayan ama yörede kullanılan kimi sözcükler, tezin son bölümüne eklenmiştir. Anahtar sözcükler: Karaman, ağız çalışması, ses bilgisi, şekil bilgisi, dilbilgisel dizin, Türk Dili ve Edebiyatı
In this study, titled as ?Dialects Of Karaman and Its Situation Among Dialects Of Anatolia?, dialect properties of county, town, municipality, village which are located in Karaman have been examined. Nowadays 230.145 people are living in this region. Firstly different materials have been collected from places which take part in our study area and decoded. These decoded texts have been rewritten by means of Dialect Study Translation Signs which were developed by Turkish Language Institution and Times Turkish Transcriptions and Times Efras writting types have been used. Afterwards these datas have been evaluated separetely according to phonology and morphology. This dissertation includes Introduction, First Part, Second Part, Third Part, Conclusion, Texts, Grammatical Index parts. In introduction part; aim, scobe and method of study have been given. In the First Part some informations have been presented (population, education, culture, history etc.) about the region. The Second Part have been seperated two titles: phonology and morphology. In these parts vowels, consonants and sound relations have been examined. The third part is about situation of Karaman dialects among dialcts of Anatolia. In this chapter dialects of Karaman have been compared with other dialects of Anatolia and there have been decisions about the position of the region of Karaman among the dialects of Anatolia. In conclusion title, phonological and morphological characteristics of Karaman dialects have been given one by one. The text part includes 131 texts. In the index part approximatelly 75.000 words take part. These words and word groups have been given in condition of grammatical form. Here languages and kind of words which belong to have been shown. In addition some words which are collected out of text and don?t exist in the Turkish Dictionary but used in the region have been added at end of the thesis. Keywords: Karaman, study of dialect, phonetics, morphology, grammatical index, Turkish Language and Literature
URI: https://hdl.handle.net/11499/2894
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İdris Nebi Uysal.pdf16.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,420
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.