Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2911
Title: 2002-2003 yılı Laodikeia antik kenti kabartma buluntuları
Other Titles: Relief finds of Laodikeia in 2002-2003
Authors: Tarhan, Ayşem M.
Advisors: Celal Şimşek
Keywords: Laodikeia
Lykos Vadisi
Kabartma
Tykhe
Aphrodisias
Laodiceia
Lycus Valley
Relief
Tyche
Aphrodisias
Abstract: Lykos Vadisi Phrygia'nın batı ucunda yer almaktadır. Vadi'nin iklimi,verimli toprakları, İç ve Güney Anadolu'yu Batı Anadolu'ya bağlayan yollarınkesişme noktasındaki yeri önemli bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. Bu nedenle,Kalkolitik Dönem'den itibaren yerleşimlere sahne olmuştur. Laodikeia, bu verimliVadi'nin ortasında kurulmuştur. Kent, ticari anlamda ayrıcalıklı ve zengin kentlerarasında yer almakta olup, istihdam alanı tekstil ve ticaret alanların olsa da antikdönemdeki yıkıcı depremler kentte imar faaliyetleriyle, mimariye bağlı yontuculuğunaktif olmasını ve önemli bir iş sektörü haline gelmesini sağlamıştır. Laodikeia'daortaya çıkarılan heykeltıraşlık buluntularıyla ilgili çalışmalar, kaçak kazılar ya datarla tesviyesi sırasında tespit edilenler haricinde ilk kez bu tezdeki eserlerle topluolarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızdaki eserler, Helenistik Dönem'den başlayarakM.S. 3. yy.ın ilk yarısına kadar tarihlenen örneklerden oluşmaktadır. Helenistikörneklerin azlığı, Roma Dönemi içinde Antoninler ve Severuslar Dönemi'ne aityontu ve kabartmaların fazlalığı şaşırtıcı değildir. Bu durum belirtilen dönemlerdekentte imar faaliyetlerinin yoğunluğunu göstermektedir.Kazı çalışmalarında bulunan heykeltıraşlık malzemelerinin niteliği vesayısının fazlalığı, Erken Bizans Dönemi'ne kadar üretim yapan yerel atölyenin varolduğu görüşümüzü güçlendirmektedir. Bu yerel atölyede yapılmış eserler üzerindeKlasik ve Helenistik etkiler hâkimdir. Kentte genel olarak M.Ö. 4. yy.ın sanatözelliklerini bilen sanatkârların varlığından söz etmek mümkündür. Figürlerinüzerindeki elbiselerdeki çizgisel tasarımlar, ışık-gölge kontrastı, matkabın derin vegeniş kullanımıyla ön plana çıkarılmıştır. Çalışmamız kapsamındaki parçalardeğerlendirildiğinde, Roma Dönemi'nde Aphrodisias etkilerini görmek mümkündür.Bununla birlikte Hierapolis'le de konu ve üslup yönünden benzerlikler olduğu tespitedilmiştir.
The Lycus Valley takes place at the west end of Phrygia. Her climate, fertilelands and place, which is on the junction of the roads from Central and SouthAnatolia to the West Anatolia, proved an important position. Therefore, she had beensettled down from the Chalcolithic Period. Laodiceia was founded in the center ofthis fertile Valley. The site, takes part among the privileged and rich cities in thecommercial meaning, and her employment field seems textile and trade. However,destructive earthquakes proved the construction activities, the architectural sculptureto been active and to became it an important employment sector. Studies about thesculptural finds which revealed from Laodiceia, except the finds captured by illegalexcavations and during the leveling of fields, had been utilized together with theachievements of this thesis for the first time. Achievements of our study, constitutesof the examples from Hellenistic Period to the first half of the 3rd century A.D.Seldom of the Hellenistic examples, and majority of the statues and relieves ofAntonine and Severan times within the Roman Period is not surprising. This situationshows the intensity of the construction activities during the periods mentioned above.The quality and great quantity of the sculptural materials found during theexcavation works, supports our thought about the existence of a local workshopwhich had made production until Early Byzantine Period. Classical and Hellenisticinfluences are dominant on the achievements of this local workshop. In general, it ispossible to mention about the artists who know the art features of the 4th century B.C.Linear designs on dresses taken to the foreground by the contrast of light-shadow andusage of drill deeply and widely. It is possible to see the influence of Aphrodisias inthe Roman Period when the fragments in the scope of our study utilized. Besides,similarities had been determined with Hierapolis on subject and style.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2911
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Aysem Tarhan.pdf11.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 27, 2024

Download(s)

466
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.