Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2923
Title: An archetypal analysis of D.H. Lawrence's Sons and Lovers and Women in Love
Other Titles: D.H. Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililer ve Aşık Kadınlar romanlarının arketipsel analizi
Authors: Erten Uzunoğlu, Meltem
Advisors: Cumhur Yılmaz Madran
Keywords: Mythology
Archetype
Jung
Lawrence
Mitoloji
Arketip
Jung
Lawrence
Abstract: D.H.Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililer ve Aşık Kadınlar isimli iki romanının incelendiği bu çalışmanın ana konusu Lawrence'ın kullandığı mitsel çerçeve ve arketiplerdir. Lawrence'ın eserlerinde mitleri, mitsel kalıpları ve arketipleri kullanmaktaki amacı, insanın modern dünyadaki yalnızlığını ve çevresinden soyutlanışını ve modern toplumun içinde bulunduğu çöküşü anlatmaktır. Hem tek başına insan hem de toplumun tamamı için, Lawrence hem bireysel hem de evrensel arketiplerden faydalanmıştır. Bu çalışmada kullanılan metod arketipsel eleştiridir. Arketipsel eleştiri nesilden nesile aktarılan ilk imgeler olarak açıklanabilecek arketipler ile ilgilenir. Arketipler, tüm insanlık için evrensel olan ve doğuştan gelen derin bir tabaka olan ?kolektif bilinçaltını? nı oluştururlar. Birinci bölüm, yüzyıllar boyu etkin olmuş belli başlı mitsel yaklaşımları ve bu alandaki gelişimleri tanımlamaktadır. İkinci bölüm Sigmund Freud ve C.G.Jung tarafından öne sürülmüş olan ?Psikanalitik Eleştiri? üzerine odaklanmıştır. Üçüncü bölüm Modernizmi ve Modern Dönem olarak adlandırılan dönemi incelemektedir. Dördüncü ve beşinci bölümler ise Oğullar ve Sevgililer ve Aşık Kadınlar isimli romanların Arketipsel Eleştiri yardımı ile analizini içermektedir. Bu tezin amacı, Lawrence'ın kendi dünya görüşünü yansıtmak amacı ile mitleri, mitsel kalıpları ve kolektif bilinçaltına ait arketipleri nasıl kullandığını incelemektir. Oğullar ve Sevgililer romanında kullanmış olduğu arketipler bireye ait arketipler ile sınırlıyken, bunlar Aşık Kadınlar'da daha evrensel arketiplere doğru gelişirler. Bu çalışma, Lawrence'ın gelişme gösteren arketipler aracılığı ile insanlık, toplum ve dünya ile ilgili ortaya koyduğu düşüncelerini nasıl ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Arketip, Jung, Lawrence.
The mythical framework and the archetypes in D.H.Lawrence is the main topic of this study which focuses upon Lawrence?s two novels, Sons and Lovers and Women in Love. Lawrence?s purpose in using the myths, mythical patterns and archetypes in his works is to reflect the alienation and isolation of man in modern world and the corruption in modern society. Lawrence employs the archetypes of the individual and more universal archetypes to deal with both the man alone and the society as a whole. The method used in this study is archetypal criticism. Archetypal criticism deals with the archetypes which are primordial images inherited through generations. Archetypes constitute ?the collective unconscious? which is a deeper layer and which is inborn and universal for all mankind. Chapter one identifies the main mythical approaches throughout the ages and the developments in this field. Chapter two deals with Psychoanalytical Criticism introduced by Sigmund Freud and C.G.Jung. Chapter three analyzes Modernism and the period called the Modern Period. Chapter four and Chapter five attempt to scrutinize Sons and Lovers and Women in Love in the light of Archetypal Criticism. The purpose of this thesis is to analyze Lawrence?s use of myths, mythical patterns and archetypes of the collective unconscious to reflect his world view. While his archetypes are the archetypes of the individual in Sons and Lovers, they develop into more universal archetypes in Women in Love. This study puts forward how Lawrence communicates his developing vision about the mankind, the society and the world through these developing archetypes. Keywords: Mythology, Archetype, Jung, Lawrence
URI: https://hdl.handle.net/11499/2923
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meltem Uzunoglu Erten.pdf707.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

674
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.