Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2931
Title: Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
Other Titles: A research about behavıours of sıxth and seventh grade students on socıal scıences course
Authors: Tahir Kodal
Oğur, Muhammet
Keywords: Sosyal Bilgiler
Tutum
Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı
Öğrenme ve Öğretme
Social Sciences
Attitude
Constructivist Approach in Education
Learning and Teaching
Issue Date: Sep-2009
Abstract: Eğitim kurumları, öğrencilerde istenilen yönde davranış değişiklikleri meydana getirebilmek için uğraş vermektedirler. Çoğu zaman amacına ulaşan bu davranış değişiklikleri bazen istenen boyutta gerçekleşememektedir. Bunun çok değişik sebepleri vardır. Bu sebeplerin belki de en önemlisi, öğrencilerin derse ilişkin tutumlarının istenen düzeyde olamamasıdır. Bu çalışma ilköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin mevcut tutumlarının, okudukları okul, okudukları sınıf, cinsiyet, ailenin sosyo-ekonomik durumu, ailenin eğitim durumu, öğrencinin bir önceki yıl karne notuna göre, anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini ortaya koymak amacını taşıyan bu araştırmayla, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olumlu tutumlar geliştirmeleri için neler yapılabileceği üzerinde de durulmuştur. Araştırmada, Denizli merkez ilçe ilköğretim okullarının altıncı ve yedinci sınıflarında okuyan toplam 878 öğrenciye, 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde; öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeyi amaçlayan sorular, ikinci bölümünde ise Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutum ölçeği yer almıştır. Bununla öğrencilerin özelliklerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarını hangi yönde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Tutum ölçeğinin güvenilirliği, yapılan testler sonucu 0,92 olarak belirlenmiştir. Araştırmayla ilgili tüm istatistiksel çözümlemelerde SPSS programından yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak p<.05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumları orta düzeydedir. Öğrencilerin okudukları sınıf, ailelerinin eğitim ve gelir düzeyi, okudukları okul, dershane veya özel ders desteği alıp almama, geçen yılki Sosyal Bilgiler dersi karne notu, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarında farklılıklar oluşturmaktadır. Buna karşın öğrenci cinsiyeti ve babalarının eğitim düzeyi öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, Tutum, Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı, Öğrenme ve Öğretme.
Education institutions struggled to change behaviours of students in the asked direction. Mostly these attempts can be successful but sometimes they cannot entirely. There are so many reasons. Also, the most important reason is the attitude of students to course cannot be on desired levels. This study has been made to determine the attitudes of 6th and 7th grade students to Social Sciences course. In this study we focused on what we can do for students to improve their positive attitudes to Social Science course by the study that aim to reflect according to their school, class, gender, socio-economic condition of family, education statute of family, last report etc. Show or not meaningful differences. In this research two sectioned surveys were applied on 878 6th and 7th grade primary school students in county center Denizli. In the first section of the survey, there are questions which aim to define students' personal information and in the second part attitudes scale of the Social Sciences course figured. We tried to find out the characteristics of students have what kind of effects on Social Science course by the study. The reliability of attitude scale was determined as 0,92 as per results of the tests. All statistical analysis was based on using SPSS. In the analyzing the significance level was considered as p<.05. According to survey results; students? attitudes are medium on Social Sciences courses. The grade of students, education of family and level of income, current school, getting support for example classroom or private lesson, last year?s social sciences mark effect on attitudes of students to Social Sciences course. Despite this, student?s gender and education statute of their father have not been a meaningful difference on attitudes of students on Social Sciences course. Key Words: Social Sciences, Attitude, Constructivist Approach in Education, Learning and Teaching.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2931
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammet Oğur .pdf3.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.