Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/294
Title: Sigara içen kişilerde genotoksik hasarın comet yöntemiyle belirlenmesi
Authors: Tomatır, Ayşe Gaye
Karahan, Elif Gülşah
Keywords: Comet assay, DNA Hasarı, Genotoksik risk, Sigara içimi
Comet assay, DNA damage, Genotoxic risk, Smoking
Issue Date: May-2014
Abstract: Comet yöntemi, DNA hasarını ölçebilen, duyarlı, basit, hızlı ve yaygın bir tekniktir. Dünyada her yıl 4 milyon, günde ise 11 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği bilinmektedir. Son yıllarda, sigaraya bağlı birçok sorunun klinik seyri ile genotoksisite arasındaki kuvvetli ilişkiye değinilmektedir. Bu çalışmada genotoksik riskin tespitine yönelik; sigara içen ve sigara içmeyen gönüllülerin DNA hasarı bakımından karşılaştırılması amaçlandı. Toplam 50 gönüllüden; sigara içen 30 gönüllü araştırma grubunu, sigara içmeyen 20 gönüllü ise kontrol grubunu oluşturdu. Gönüllülerden alınan periferal kan örneklerinde lenfositler comet yöntemiyle incelendi. DNA hasarı, görüntüleme analiz yöntemiyle kantitatif olarak değerlendirildi. Sigara içen ve içmeyen her iki grubun periferal kan örneklerindeki lenfosit DNA hasarı comet yöntemi ile karşılaştırıldığında, sigara içenlerde; 12,75 ± 7,14 oranında, içmeyenlerde ise; 10,41 ± 3,41 oranında DNA hasar yüzdesi tespit edildi (p>0.05). Her iki grup yaş ve cinsiyet bakımından birbirlerine benzer bulundu (p>0.05).Sigara içen erkeklerde kadınlara göre daha fazla DNA hasarı saptandı.Yaş ile DNA hasarı arasında bir ilişki saptanmadı. Sonuç olarak; sigara içen ve içmeyen gönüllülerde DNA hasarı bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. Comet assay is a sensitive, simple, quick and common technique which can detect DNA damage. It's worldwide known that every year 4 million, everyday 11 thousand people die from the diseases related to smoking. Recently, it's mentioned that clinical course of most diseases related with smoking have strong relationship with genotoxicity .In this study we aimed to compare DNA damage of smokers and non-smoker to determine genotoxic risk. Our study group consists of totally 50 volunteers; 30 of them are smokers and 20 of them are non-smoker control group. Lymphocytes which were isolated from peripheral blood samples taken from volunteers are determined by Comet assay. DNA damage was evaluated quantitatively with image analysis method. When comparing the lymphocytes of smokers and non-smokers with Comet assay, we determined the DNA damage percentage as 12,75 ± 7,14 in smokers, 10,41 ± 3,41 in non-smokers (p>0.05). There was no statistical difference in smokers' and non-smokers' ages and gender (p>0.05). We determined higher DNA damage in male smokers than female ones. There was no correlation between age and DNA damage. As a result there was no significant difference between smokers and nonsmokers in terms of DNA damage.
URI: https://hdl.handle.net/11499/294
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELİF GÜLŞAH KARAHAN TEZ.pdf8.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.