Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2952
Title: Türk sermaye piyasasında aracı kuruluşların rolü ve etkinliği
Other Titles: The roles and efficacy of agent institutions in turkish capital market
Authors: Özarslan, Necmettin
Advisors: Hakan Aygören
Keywords: Finansal Piyasalar
Türk Sermaye Piyasas
Aracı Kuruluşlar
Etkinlik
Financial Markets
Capital Market Securt
Efficie
Turksh Capital Market
Abstract: Bir ülke ekonomisinin ekonomik büyüme ve gelişme süreci, o ülkenin Sermaye Piyasasının gelişmesi ile paralellik arzetmektedir. Dünya ekonomilerinin ulaşmaya çalıştığı en önemli hedef istikrarlı ekonomik yaşam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamdada ilgili ülke ekonomilerinde Sermaye Piyasasının ne durumda olduğu, gelişim sürecinin seyri ve bu sürecin neresinde olduğunun analizi ciddi anlamda önem arz etmektedir. Sermaye Piyasalarının istenen amaçlara hizmet edebilmesi, Finansal Sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan Aracı kuruluşların performansına ve aracılık kurumunun gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Türk Sermaye Piyasasına damgasını vuran sorunlarda içsel ve dışsal faktörler olarak kendini göstermiştir. Aracılık faaliyetinin ve Aracı kuruluşların önündeki engeller hem kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan hem de küresel konjonktürden kaynaklanan sorunlardır. Çalışma Türk Sermaye piyasasına, aracı kuruluşların gelişim sürecine ve sistemin iç dinamiklerinin analiz edilmesine yoğunlaşmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde ?Fon akımı? ve ?Finansal Piyasalar? kavramları genel olarak ele alınmakta; Finansal Piyasalarda önemli rolü olan sermaye piyasası ve çeşitleri konularına değinilmekte ve para piyasası ile sermaye piyasası arasındaki ilişki irdelenmekte buna ilave olarak Da Türk Sermaye Piyasası ve Aracı kurumların tarihsel gelişimi dönemler itibariyle aktarılmaktadır İkinci bölümde ?Finansal kurumlar ve aracılık faaliyetleri? ana başlığı altında; Finansal kurumlar ve çeşitleri incelenmekte, ?aracılık? kavramı, aracı kurumların kuruluş ve faaliyet şartları konusu ele alınmakta ve organizasyon yapıları hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü ve son bölümde ise çalışmada aracı kuruluşların faaliyetlerinin ve performanslarının ölçülmesinde kullanılan önemli verilerin dönemsel olarak ele alınmakta ve ekonometrik modelden faydalanılarak sermaye piyasasındaki aracı kuruluşların performansları ortaya konulmaktadır.
The process of a country?s economic growth and development draws a parallelism with the capital development of that country. For capital markets to serve the demanded goals are dependent upon the performance of agent associations which have a considerable role within the financial system and developmental level of the agent institution. The thesis intensifies on Turkish Capital Market, the development process of the agent associations and analysis of internal dynamics of the system. In the first chapter of the thesis, ?fund transference? and ?financial markets? concepts are handled in general, capital market and its various topics which have crucial roles in financial markets are touched upon and the relation between money market and capital market is studied. In the second chapter under the main title of ?Financial institutions and agency activities?; financial institutions and their kinds have been examined, ?agency? concept, issue of establishment and activity conditions of the agent institutions are dealt with and some information about their organization structures has been given. In the third and last chapter, important data which have been used to measure the agent associations in the thesis are taken up as periodically and benefiting from econometric model, performance of the agent associations in the capital market has been presented.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2952
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necmettin Ozarslan.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

438
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.