Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2955
Title: Aile işletmeleri, aile işletmelerinde karşılaşılan yönetim ve organizasyon sorunları: mersin örneği
Other Titles: Family business administrations, management and organization problems experienced in family business administrations: The example of mersin
Authors: Ayşe İrmiş
Develi, Nesrin
Keywords: Aile
Aile Isletmeleri
Yönetim ve Organizasyon Sorunlari
Kurumsallasma
Family
Family Business
Management and Organization Problems
Institutionalization
Issue Date: Oct-2008
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ülke ekonomileri için vazgeçilmez olan ve ülke ekonomilerinin belkemiğini oluşturan aile işletmelerini, aile işletmelerinin özelliklerini, üstün ve zayıf yönlerini, karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın önemi, amacı, çalışmada izlenen yol üzerinde kısaca durulduktan sonra, birinci bölümde aile işletmesi kavramı, aile işletmelerinin kuruluş sebepleri, özellikleri, ülkemiz ve dünya ekonomilerindeki yeri, kuruluş ve gelişim evreleri, aile işletmelerinin üstünlük ve zayıflıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, genel olarak yönetim ve organizasyon kavramları üzerinde durulmuş, aile işletmelerinin karşılaştıkları yönetim ve organizasyon sorunları (yönetim ve yönetici sorunları, rehberlik hizmetlerinden yoksunluk, idari ve teknik danışmanlık ve kurumsallaşamama gibi sorunlar) üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, Mersin ilindeki aile işletmelerinde karşılaşılan yönetim ve organizasyon sorunlarını belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmanın amacı ve hipotezleri, kapsamı, araç ve yöntemi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, bu çalışma için hazırlanan anket cevapları analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Anketten çıkan, ankete katılan kişilerin ve işletmelerin demografik özellikleri, ankete katılan işletmelerin mevcut durumu (yönetim ve organizasyon, aile ve şirket ilişkileri, iş özelliği ve analizi, iş ve performans değerleme, karar alma, kurumsallaşma) sonuçları değerlendirilmiş ve yapılan analizler sonucu hipotezler test edilmiştir. Son olarak, yapılan çalışma sonucu değerlendirilmiş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Aile, Aile İşletmeleri, Yönetim ve Organizasyon Sorunları, Kurumsallaşma
The aim of this study is to demonstrate features of the family business administrations, their advantages and disadvantages, the problems they encountered and family business administrations which are indispensable for economies of countries and form the fundamental parts of the economies. In the introduction part of the study; the importance and the aim of the study and the way which is followed during the study is shortly described and in the following first chapter; the concept of family business administrations, the reason why founding family business administrations, their features, their places in our country and world?s other contries?s economies, foundation and progression phases of family business administrations, advantages and disadvantages of family business administrations are explained. The second chapter of the study is generally based on management and organization concepts, the encountered management and organization problems ( management and manager troubles, lack of guidance services, administrative and technic guidance, inability of institutionalization etc.). In the third part; hypothesis, content, means, methods of the study which aimed at determining management and organization problems faced in family business administrations in Mersin City are explained. In the fourth part, the survey answers which were prepared for this study are analyzed and interpreted. The demographic features of people and business administrations that attended to the survey, available condition of the participants (business administrations) to the survey [ management and organization, relationship between family and company, business features and analyzing, interpreting business and performance, giving decision, institutionalization ] and results that came out from the survey were interpreted; hypotheses were tested in consequence of analysis which was made. Finally, the result of the study that was made was commentated and some advices are brought. Keywords: Family, Family Business, Management and Organization Problems, Institutionalization
URI: https://hdl.handle.net/11499/2955
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesrin Develi.pdf627.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

198
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

252
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.