Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2956
Title: Kamu haberleşme hürriyeti kapsamında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve denetlenmesi
Other Titles: Regulation and audition of the internet broadcast under public communication freedom
Authors: Samsa, Nigar
Advisors: Yasin Sezer
Keywords: Haberleşme hürriyeti
İnternet
Yayın
İçerik
Düzenleme
The freedom of communication
İnternet
Broadcast
Content
Regulation
Abstract: Haberleşme hürriyeti bireyin kişisel gelişimi, toplumun doğru bilgiye ulaşma imkânı, toplumsal gelişimin ve açık veya şeffaf yönetimin sağlanması açısından son derece önemlidir. Temel hak ve hürriyetler yaşayan doğaları gereği günün şartlarına ve teknolojik yeniliklere, alt yapıdaki ve üst yapıdaki değişikliklere bağlı olarak gelişim göstermektedir. Temel hak ve hürriyetlerin kapsamları, kullanılış biçimleri değişik formlar halinde karşımıza çıkabilmektedir. Dünyada, ulus devletten küresel topluma, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş süreci yaşanmakta ve hukuk sistemi ile toplumların mevcut kurumları ortaya çıkan yeni ihtiyaçların gereklerini karşılamak mecburiyetinde bulunmaktadır. Devletin var olma sebebi olan kamu düzeninin sağlanması gerekliliği bakımından internet ortamında ortaya çıkan hukuka aykırılıklar son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda üzerinde durulan önemli konular arasında yer almaktadır. Etkileri ve sonuçları ile gerçek dünyada da karşımıza çıkan internet ortamının bireye tanıdığı hürriyet alanının sınırlandırılmasından ziyade, bu ortamın asıl tehditlerinden arındırılmasına ilişkin genel mutabakatın sağlandığı bir mevzuatın oluşturulması ile uluslararası internet ilkelerinin ortaya konması gerekmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde kamu haberleşme hürriyetinin teorik çerçevesi çizilerek, diğer hak ve hürriyetlerle ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci bölümde, birinci ve ikinci bölüm arasında geçiş teşkil etmek üzere, yakın tarihte büyük bir çığır açan internet kavramı ile literatüre yeni giren internet hukuku ve internet hürriyeti açıklanmış ve üçüncü bölümde, internet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin mahiyeti ve devletin internetin içeriğini düzenlemesi ve denetlemesi konusunda gereksinim olup olmadığı konuları ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Haberleşme hürriyeti, internet, yayın, içerik, düzenleme.
The freedom of communication is very important for the personal development of the individual,public access to the information and providing transparent administration.In accordance with their living nature, the fundamental rights and liberties make progress depending on the technological innovations and changes in infra-structure and super-structure.We experience a transition period from the national state to a global state and industrial to information society and the legal system,the existing rules of societies are obliged to meet the new demands of those new requirements.According to ensure the public order as the reason of existence for the state,the illegal conflicts deriving from the internet are one of the most important issues considered in national and international area.Rather than limiting freedom of internet,it?s required to put forward international internet principles for protecting internet from threats by developing a regulation where the general mutual understanding is reached.In the first part of the study, the theoretical frame of the public communication freedom is determined and its relations with other rights and liberties are taken in to consideration.In the second part as a transition between the first and the second parts, the concept of internet that has blazed a trail in recent history and the internet law and internet liberty concepts are described;in the third part the contents in internet and whether there is a requirement for the state to regulate and audit internet, issues are taken into consideration. Keywords: The freedom of communication, internet, broadcast, content, regulation
URI: https://hdl.handle.net/11499/2956
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nigar Samsa.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

234
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.