Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2975
Title: Koçluk yaklaşımının yönetici üzerine etkileri ve bir araştırma
Other Titles: The effects of the coaching approach on managers and a research
Authors: Özbay, Özlem
Advisors: Esin Barutçu
Keywords: Koç
Koçluk
Koçluk Yaklasımı
Coach
Coaching
Coaching Approach
Abstract: Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yaşanan hızlı değişim ve yenileşme sürecinde, örgütler performanslarını daha ileriye taşımak, artan rekabete karşı başarılarını sürdürmek ve verimliliklerini artırmak için yeniden şekillenmek, yöneticiler ve çalışanlar da kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorundadır. Örgütler ve çalışanlar, günün değişen şartlarına ayak uydurmak, daha iyiye ulaşmak için bir uzmana yani koça ihtiyaç duymaktadır. Koçluk, bireylerin öğrenme süreçlerini etkinleştiren, çeşitli becerileri kazanmalarını sağlayan, geliştiren, performanslarını iyileştiren bir süreçtir. Bu çalışmada; koçluk yaklaşımının yöneticiler üzerine etkileri ele alınmıştır. Koçluk yaklaşımının kavramsal çerçevesi oluşturulmuş, teorik açıdan incelenmiş ve bir araştırma çalışması yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümde, koçluk yaklaşımı ile ilgili literatür çalışması yapılmış, yönetim teorileri açısından yeri, amacı ve tarzları, çeşitleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde, koçluk sisteminin kurulması, süreci ve uygulanması incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise, koçluk yaklaşımı ile yönetsel yapının oluşturulması irdelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde, Denizli' de bulunan 250' den fazla işçi çalıştıran büyük ölçekli tekstil işletmelerindeki koçluk yaklaşımının yönetici üzerine etkilerini incelemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Koç, Koçluk, Koçluk Yaklaşımı
In the process of rapid change and innovation due to globalization and technologic improvements of today, organizations must be restructured as well as managers and employees must develop and change themselves in order to increase their performance, continue their achievements in spite of growing competition and increase their productivity. Organizations and employees need an expert, a coach in order to keep up with the changing conditions and reach more excellent. Coaching is a process, which increase the efficiency of people?s learning processes, help them gain various skills, help them improve their skills and increase their performance. In this thesis it assumed that coaching approach has effects on managers. This study gave the conceptual framework of coaching approach, theorically handled the subject and implemented a research. In the first chapter of the study we have made a literature study about the coaching approach and we considered the place, goals, styles and types of coaching approach from the aspect of management theories. In the second chapter, we considered the establishment and application of a coaching system. In the third chapter we considered the establishment of an administrative structure using the coaching approach. In the forth and last chapter we presented a research about the effects of the coaching approach on managers working in large scale textile companies in Denizli employing more than 250 workers. Keywords: Coach, Coaching, Coaching Approach
URI: https://hdl.handle.net/11499/2975
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozlem Ozbay .pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

392
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,896
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.