Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2976
Title: An analysis of the language levels of the eighth (8th) graders in state primary schools in Turkey according to common European framework criteria and content
Other Titles: Türkiye?de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin Avrupa ortak çerçevesi kriterleri ve içeriği açısından dil düzeylerinin incelenmesi
Authors: Sarıca Kul, Öznur
Advisors: Recep Şahin Arslan
Keywords: Gençlere Yabancı Dil Öğretimi
Dil Öğretiminin Değerlendirilmesi
Avrupa Ortak Çerçevesi Kriterleri ve İçeriği
İngiliz Dili Eğitimi
Adolescents as Language Learners
Assessing Language
Common European Framework
English Language Teaching
Abstract: Globalleşen dünyamızda iletişim günden güne önem kazanmaktadır. Bunun sonucu olarak, dil öğrenimi dünyamızda önemli hale gelmiştir. Yabancı bir dil öğrenmek insanlara daha fazla kitleye ulaşma özgürlüğü ve bilgiye daha kolay ulaşma imkânı tanımaktadır. Bu sebeple ülkemizde dil öğretimi konusunda yakın zamanda reformlar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı daha iletişimsel, daha kullanım odaklı ve dolayısıyla çok daha işlevsel olmak üzere hazırlanmış yeni bir müfredat, yeni bir dil öğretim programı ve yeni ders kitapları öne sürdü. Bu araştırma, Avrupa dil politikaları üzerine yapılan çalışmaların bir Avrupa Konseyi üye ülkesi olarak Türkiye'nin Avrupa Birliğine bütünleşme sürecinde atılacak adımlara ışık tutacağı ve faydalı olacağı düşünülerek yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin Avrupa Ortak Çerçevesi Kriterleri ve İçeriği açısından yazma ve okuma becerileri ile kelime ve dilbilgisi düzeylerini araştırmaktır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin Avrupa Ortak Çerçevesi Kriterleri ve İçeriği açısından A2 düzeyine ulaşabilecekleri iddiası çalışmaya konu olmuştur. Yukarıdaki amaçları takiben, bir araştırma düzeni hazırlanmış ve pilot çalışmanın ardından esas çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Türkiye'deki ilköğretim okulları, örneklemini Aydın ili, Kuyucak ilçesindeki ilköğretim okullarında 2008-2009 eğitim öğretim yılında eğitimine devam eden, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 209 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin tümü başlangıç seviyesindedir ve son beş yıl süresince İngilizce dersi almışlardır. Çalışma için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim İngilizce dersi öğretim programı incelendi ve Avrupa Ortak Çerçevesi içeriği A2 düzeyi kriterleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca eğitim yılının sonunda öğrencilere Avrupa Ortak Çerçevesi kriterleri ve içeriğine uygun bir anket ve sınav uygulandı ve sonuçları değerlendirildi. Elde edilen veriler Sıklık, Güvenilirlik ve Pearson Korelasyon teknikleri kullanılarak SPSS (16.00) Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analiz programı ve Microsoft Office 2007 Excel programıyla değerlendirilmiştir. Yapılan anketin sonucu katılımcıların yalnızca yüzde yirmi üçünün kendilerini İngilizce okuma ve yazma becerileri ile kelime ve dilbilgisinde başarılı hissettiğini göstermiştir. Bu da katılımcıların başarısızlığa alışkın olduğu anlamına geliyor. Sınavın sonucu ise Kuyucak'ta yalnızca yüzde beş başarı sağlandığını gösteriyor ki bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflerinin yüksek fakat ulaşılabilir düzeyde olduğu anlamına gelebilir. Bunlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim İngilizce dersi öğretim programı ile Avrupa Ortak Çerçevesi içeriği A2 düzeyi kriterlerinin karşılaştırılması sonucu ilköğretim İngilizce dersi öğretim programının A2 düzeyinde olduğu görülmektedir. Çalışmada sonuç olarak, Türkiye' de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi sürecinde, çok dilli ve çok kültürlü yabancı dil dersi programları, ders kitapları, içerik, yöntem ve yabancı dil dersi öğretmenlerinin son gelişmelerle ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçları konularında çözüme yönelik acil adımlar atılması gerektiği vurgulanmaktadır.
In our globalizing world, communication is gaining importance day by day. As a result of this, language learning becomes important all over the world. Learning foreign language gives people freedom to communicative with more people and access information more easily. For this reason, in our country, revisions have been done in case of teaching language recently. Ministry of Education brought out new curriculum, new syllabus, and new course books which are prepared to be more communicate, more functional, and as a result, much more useful. The purpose of this study is to investigate language levels of 8th graders in state primary schools in Kuyucak, Aydın according to Common European Framework criteria and content in terms of reading and writing skills and knowledge of grammar and vocabulary. It is hypothesized that in Turkey, 8th grade students in state primary schools reach the level of A2 according to Common European Framework criteria. Following the purposes previously mentioned, the research was conducted through a survey methodology. After the piloting, the main study was carried out. The research universe includes all of the primary schools in Turkey, and sample for the research includes 209 primary school students learning English as a foreign language at Kuyucak, Aydın in 2008-2009 academic year. The students were all beginner level students of English, and they had been learning English for five years. During the study, the English language curriculum for primary education which was developed by the Ministry of Education was investigated and compared to A2 level of Common European Framework criteria and content. In addition, at the end of the academic year, the students were given a proficiency test prepared to test student?s language levels according to Common European Framework criteria, and the results were evaluated. The data obtained from the instruments were analyzed through Pearson Correlation, Frequency and Reliability Scale Analyses design by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS 16.00) and Microsoft Office 2007 Excel programs. The results of the questionnaire show that 23 per cent of the students feel adequate in English reading and writing ability and knowledge of grammar and vocabulary, which means that students are accustomed to failure. Our findings reveal that in Kuyucak, only 5 per cent of the students passed the exam. This means that the goals of the Ministry of Education are high but reachable. The performance of the students in English as a foreign language in primary schools grade 8 was not equal to the CEF A2 Basic level as expected in the curriculum. In addition, the comparison of the English language curriculum for primary education which was developed by the Ministry of Education and A2 level of Common European Framework criteria and content confirmed that the Ministry of Education aims at the 8th graders to reach A2 level according to CEF. Consequently the study concludes by outlining that urgent steps must be taken to solve the problems in foreign language learning and English language teaching process in secondary schools in terms of multilingual and multicultural curricula, course books, content, methodology and in-service training of foreign language teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2976
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öznur Kul Sarica .pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.