Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2986
Title: İşletmelerde personel devrinin nedenleri ve işgörenlerin eğitim düzeyi ile ilişkisi -Denizli'deki bir işletmede ampirik bir araştırma-
Other Titles: Causes of employee turnover in enterprieses and the relationship with employees education level -An empirical research in an enterprise in Denizli-
Authors: Feyzullah Eroğlu
Kazak, Pınar
Keywords: Personel Devri
Eğitim Alanı
İşgörenlerin Eğitim Düzeyi
İşten Ayrılma Niyeti
Employee Turnover
Field of Education
Level of Employees Education
Intend to Leave
Issue Date: Jun-2012
Abstract: Bu çalışma, ?Eğitimin? işletmelerdeki personel devrine etkisini geniş bir şekilde izah etmeyi hedeflemektedir. Bu tezde öncelikle çalışmanın teorik ve kavramsal altyapısı yerli ve yabancı kaynaklar kullanılarak kurulmaya çalışılmıştır. Bu eserin anahtar kavramı olan ?Eğitim?, yüksek personel devrinin nedeni ve önlemi olmak üzere farklı bakış açıları altında tartışılmıştır. Günümüzde, işletmeler için işgörenler en değerli kaynaktır. Küreselleşmenin etkisiyle meydana gelen rekabetçi işgücü piyasasında insan gücü tek taklit edilemez rekabet unsurudur. Bu nedenle, işletmeler için insan kaynaklarını elde tutmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, işletmelerdeki personel devri ve insan kaynaklarının eğitim düzeyleri arasında bir ilişki olduğu varsayımına dayanarak personel devri konusu ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu bağlamda, insan kaynaklarının sahip oldukları eğitim alanı, düzeyi ve nitelikleri ile yaptıkları işin gerektirdiği eğitim alanı, düzeyi ve niteliklerinin uyum içerisinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Bununla beraber, personel devri kavramı üzerinde etkili olan nedenler incelenmiştir. Personel devri yüksekliği sonucu, bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilmiştir. Tezin, alan araştırması, özel sektörde hizmet vermekte olan bir A bankasının Denizli'deki 8 şubesinde yapılmıştır. Hazırlanan ankete 51 kişi katılmıştır. Ankette iki grup soru bulunmaktadır. İlk soru grubu, ankete katılanların sosyodemografik durumları ve eğitimleri ile işyeri seçimlerine ilişkin soruları içermektedir. İkinci grup ise işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini sorgulayan sorular içermektedir. Araştırmamızın sonucunda, işgörenlerin sahip oldukları eğitim alanı ile çalıştıkları işin gerektirdiği eğitim alanının uyumunun, yine çalışanların eğitim düzeyi ve nitelikleri ile çalıştıkları işin gerektirdiği eğitim düzeyi ve niteliklerinin uyumunun, işletmelerdeki personel devrini etkilediği görülmüştür. İşgören ile yapılan iş arasındaki uyumun; personel devri, işten ayrılma niyeti ve örgütsel bağlılık açısından son derece etkili ve önemli bir faktör olduğu ortaya konulmuştur. Böylece, işletmelerdeki personel devri ile işgörenlerin eğitim düzeyi arasında yadsınamaz bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
This study intends to expound upon the influence of ?Education? on employee turnover of enterprises. In this thesis, we first try to establish the theoretical and conceptual basis of the study by using domestic and foreign sources. ?Education?, the key point of the paper, has been discussed under different view of points as being the reason and precaution of high employee turnover rate. At the present day, employees are the most valuable source for enterprises. Man power is the only competing factor in competitive labour which resulted with the effect of globalization. Therefore, it become a necessity for enterprises to recoup human resources. In this study, depending on the assumption that there exists a relationship between the employee turnover of enterprises and the education of human resources, the employee turnover topic is examined in detail. Thus, it is emphasized that the field of education, the level of education and qualifications of human resources should be compatible with the field of education, the level of education and qualifications of work done by employees. Nonetheless, reasons of employee turnover are analyzed. It attracts attention to individual, organizational and social problems that can occur as a result of high employee turnover. The field of study of the thesis has been conducted in A bank?s 8 branches in Denizli which serves in private sector. 51 personnel participated to survey. There are two types of question in survey. First group consists of questions about socio-demographic structure of the participants and their education and work place choices. The second group contains questions which examine employees intend to leave. In conclusion, it is seen that the conformity of the field of education of employees with the required field of education of work done by employees and the conformity of the level of education and qualifications of employees with the required level of education and qualifications of work done by employees, affected enterprise?s employee turnover. It is expressed that the conformity between employee and the work done by employee, is a very important factor by the concept of employee turnover, intend to leave and organizational commitment. Thus, it is observed that there is an undeniable relationship between the employee turnover and the level of education of employees in enterprises.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2986
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Kazak.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

708
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.