Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2991
Title: Lise öğretmenlerinin örgütsel öğrenme düzeyine ilişkin algıları
Other Titles: High school teachers' perceptions towards organizational learning level
Authors: Meral Uras Başer
Çandır, Recai
Keywords: Örgütsel Öğrenme
Algı
Lise
Öğretmen
Teacher
High School
Perception
Organizational learning
Issue Date: Feb-2010
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Denizli il merkezinde bulunan devlet liselerindeki öğretmenlerin örgütsel öğrenmeye ilişkin algılarını ortaya koymak, örgütsel öğrenme konusunda yöneticileri ve öğretmenleri, daha etkili davranışlar sergilemeleri konusunda özendirmektir. Bu araştırmanın örneklemini, 2008?2009 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki 29 lisede çalışan 350 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlere, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 28 maddeden oluşan ?Örgütsel Öğrenme Anketi? uygulanmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Denizli il merkezindeki 29 devlet lisesinde çalışan öğretmenler, okullarının örgütsel öğrenme düzeyini genellikle olumlu bulmaktadırlar. 2. Denizli il merkezindeki 29 devlet lisesinde çalışan öğretmenlerin örgütsel öğrenmeye ilişkin algılarında ?branş? değişkenine göre anlamlı bir fark varken ?cinsiyet?, ?kıdem? ve ?mezun olunan okul türü? değişkenlerine göre anlamlı fark yoktur. 3. Genel lise öğretmenleri ve özel statülü lise öğretmenleri, okullarının örgütsel öğrenme düzeyini genel olarak olumlu bulurken mesleki ve teknik lise öğretmenleri orta düzeyde bulmaktadırlar. 4. Genel liselerde öğretmenlerinin örgütsel öğrenmeye ilişkin algılarında, ?cinsiyet? ve ?mezun olunan okul türü? değişkenlerine göre anlamlı fark varken ?kıdem? ve ?branş? değişkenlerine göre anlamlı fark yoktur. 5. Mesleki ve teknik liselerde ve özel statülü liselerde çalışan öğretmenlerin örgütsel öğrenmeye ilişkin algılarında, ?cinsiyet?, ?kıdem?, ?mezun olunan okul türü? ve ?branş? değişkenlerine göre anlamlı fark yoktur. 6. Öğretmenlerin örgütsel öğrenmeye ilişkin algılarında, ?çalışılan okul türü? değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.
The purpose of this study is to determine high school teachers? perceptions towards organizational learning at state-governed high schools in Denizli city center and to help school administrators and teachers behave in effective ways about organizational learning at school. The sample of the study consists of 350 teachers working at 29 high schools in Denizli during 2008-2009 academic year. The 28 item scale, which is called ?Organizational Learning Questionnaire? and was developed by the researcher was administered to the subjects as data collection instrument. The data was analyzed by using statistical techniques, such as mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. The following results were found out according to the findings of the study: 1. Teachers, who work at 29 state-governed high schools in Denizli city center, mostly find their schools? organizational level positive. 2. There is significant difference between teachers?, who work at 29 state-governed high schools in Denizli city center, perceptions towards organizational learning according to ?branch? variable but no difference according to the variables ?gender?, ?seniority? and ?the faculty of graduation?. 3. Teachers, who work at general high schools and high schools with special status in Denizli city center, usually find their schools? organizational level positive, but teachers working at vocational and technical high schools find their schools? organizational level on average. 4. There is significant difference between general high schools? teachers? perceptions towards organizational learning according to the variables ?gender? and ?the faculty of graduation?, but no difference according to ?seniority? and ?branch?. 5. There is no significant difference between teachers?, who work at high schools with special status and vocational and technical high schools, perceptions towards organizational learning according to the variables ?gender?, ?seniority?, ?the faculty of graduation? and ?branch?. 6. There is no significant difference between teachers? perceptions towards organizational learning according to ?school type? variable.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2991
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recai Çandir.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

70
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.