Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2995
Title: Okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigaton of early childhood teachers? and student teachers? perceptions and behaviors about evaluation aspects of 2006 early childhood education programme
Authors: Nesrin Işıkoğlu
Gül Can, Şadiye
Keywords: Okul öncesi eğitim
Program
Değerlendirme
Öğretmen görüşleri
Early childhood education
Programme
Evaluation
Teachers’ perceptions
Issue Date: Sep-2009
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna ilişkin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini ve öğretmenlerin davranışlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde görev yapan 247 okul öncesi öğretmeni ile Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 158 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuru hakkında görüş ölçeği geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca değerlendirmeye yönelik öğretmen davranışlarını ölçmek için öğretmen davranış ölçeği geliştirilmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre genel olarak öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna ilişkin görüşlerinin, öğretmenlere göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna ilişkin davranışları incelendiğinde değerlendirme çalışmalarını yaptıkları bulunmuştur. Özel okulda çalışan lise mezunu ve 3-4 yaş grubu çocuklarına hizmet veren öğretmenlerin yönetimle değerlendirme sonuçlarını daha fazla paylaştıkları görülmüştür.
The purpose of this study is to investigate early childhood teachers? and student teachers? perceptions and teachers? behaviors about the evaluation aspects of 2006 early childhood education programme. The sample of the study consists of 247 early childhood teachers working for public preschools during 2008-2009 academic year in Denizli and student teachers currently studying in Pamukkale University Faculty of Education Department of Early Childhood Education. Teacher perception scale about the evaluation aspects of 2006 early childhood education programme was developed and administered by the researcher. Additionally, the teacher behavior scale was developed to measure teacher?s behavior about evaluation. The means, standard deviation was calculated to analyze the data. The results of study indicated that there is a significant differences between student teachers? and teachers? perceptions about the early childhood programme. Moreover, early childhood programme teachers stated that they regularly evaluated children, program and themselves. Results also indicated that teachers with highschool degree shared the evaluation results with the administors more often than other teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2995
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şadiye Can Gül .pdf4.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

36
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.