Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3007
Title: Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi
Other Titles: Time management skills of PAU students and their effects on students' academic achievement
Authors: Abdurrahman Tanrıöğen
İşcan, Seher
Keywords: Zaman Yönetimi
Zaman Düsmanları
Üniversite
Ögrenci
Time Management
Time Wasters
University
Student
Issue Date: Jul-2008
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi beceri düzeylerini ve bu becerilerin, öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2007?2008 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen ?Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan 375 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin zaman yönetimi beceri düzeylerini ölçmek ve bu yetilerinin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek için öğrencilere Britton ve Tesser tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Envanteri (Time Management Questionnaire)'nin 25 maddelik adaptasyonu olan Zaman Yönetimi Anketi uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve doğrusal regresyon analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. PAÜ öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ?orta? düzeydedir. 2. PAÜ öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, öğrenim gördükleri sınıf ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. 3. PAÜ öğrencilerinin zaman planlama becerileri, cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri fakülte, öğrenim gördükleri sınıf ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. 4. PAÜ öğrencilerinin zaman yönetimi tutum ve becerileri, yaşadıkları yer değişkenine göre farklılık göstermemektedir. 5. PAÜ öğrencilerinin zaman düşmanları ile başa çıkabilme düzeyleri, cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri fakülte, öğrenim gördükleri sınıf ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. 6. PAÜ öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, tüm alt boyutları ile öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı düzeyde yordayabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Zaman Düşmanları, Üniversite, Öğrenci
The purpose of this study is to determine the time management skill levels of PAU students and the effects of these skills on their academic achievement. The sample of the study consists of 375 students attending Faculty of Education, Faculty of Science and Letters, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Medicine and Faculty of Technical Education of Pamukkale University in 2007-2008 academic year. Time Management Scale including 25 items adopted from Time Management Questionnaire developed by Britton and Tesser was administered to the subjects to measure time management skill levels of the students and to determine the capability of these skills to predict students? academic achievements. The data has been analyzed by using such techniques as mean, standard deviation, the t-test, the analysis of variance and linear regression. The following results have been reached according to the findings: 1. The time management skills of PAU students have been found as ?moderate? level. 2. There is no significant difference in time management skills of PAU students according to the variables of gender, faculty, department and accommodation. 3. There is no significant difference in time planning skills of PAU students according to the variables of gender, age, faculty, department and accommodation. 4. There is no significant difference in time management attitudes and skills of PAU students according to the variable of accommodation. 5. There is no significant difference in skill levels of PAU students to cope with time wasters according to the variables of gender, age, faculty, department and accommodation. 6. Together with their all sub dimensions, the time management skills of PAU students can predict students? academic achievement at a significant level. Key Words: Time Management, Time Wasters, University, Student
URI: https://hdl.handle.net/11499/3007
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seher İşcan .pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

484
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

600
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.