Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3025
Title: Otizmli çocuklarda fiziksel aktivite, motor yeterlik ve sosyal beceri düzeyinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of physical activity, motor proficiency and social skill level of autisic children
Authors: Derer, Atalay
Advisors: Özgür Mülazımoğlu Ballı
Keywords: Otizm
Fiziksel aktivite
Motor yeterlik
Sosyal beceri
Autism
Physical activity
Motor proficiency
Social skills
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın birinci amacı otizmli çocukların motor yeterlik ve sosyal beceri derecelendirme sistemi puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın ikinci amacı ise otizmli çocuklarda fiziksel aktiviteye katılım, motor yeterlik ve problemli davranışların sosyal beceri üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada fiziksel aktivite yapan 4 kız, 30 erkek ve fiziksel aktivite yapmayan 7 kız, 40 erkek olmak üzere toplam 74 otizmli çocuk yer almıştır. Veri toplama aracı olarak Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (Social Skills Rating System)-Sosyal Beceri Ölçeği Ebeveyn formu ve Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi ikinci versiyonu (BOT-2) kısa formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon, ve doğrusal regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirme sonuçlarına göre sosyal beceri ve motor yeterlik puanları arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r= .518, p<0.05). Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre katılımcıların motor yeterlik düzeyleri (r=.518), problem davranış (r=-.360) ve fiziksel aktivite katılım durumlarının (r=.187) sosyal beceri üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; otizmli çocuklarda motor yeterlik ve sosyal beceri arasında bir ilişki olduğu, fiziksel aktiviteye katılan çocukların sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu ve motor yeterlik düzeyi ve fiziksel aktiviteye katılımın sosyal beceri üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.
The primary purpose of the study was to determine the relationship between the scores of the motor competence and social skills grading system of the autistic children. The secondary purpose of the study was to determine the effect of physical activity participation, motor competence and problem behaviors on social skills through autistic children. There were a total of 74 autistic children participants who were 34 physical ctivity participants (4 girls, 30 boys) and 47 non-physical activity participants (7 girls and 40 boys). The Social Skills Rating System -Social Skills Scale Parental form and the Bruininks-Oseretsky Motor Competency Test second version (BOT-2) short form were used as data collection instruments. Correlation and linear regression analysis methods were used in the analysis of the data. According to the statistical analysis results, there was a positive and moderate correlation between social skills and motor competence scores (r = .518, p <0.05). According to the regression analysis results, participants' motor competence levels (r = .518), problem behavior (r = -. 360) and physical activity participation status (r = .187) 0.05) has significant predictive effect on social skills. As a result; it was found that there was a relation between motor competence and social skill in the autistic children, physical activity participant autistic children have higher social skills, and motor competence level and physical activity participation have positive effects on social skills.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (2017 SBE 001).
URI: https://hdl.handle.net/11499/3025
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AtalayDerer.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,332
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,572
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.