Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3029
Title: İlköğretim 7. sınıf müzik dersinde şarkıların piyano eşlikli öğretilmesinin öğrenci kazanımlarına etkileri
Other Titles: The effects of song teaching with piano accompaniment on student acquisition in 7th grade music courses
Authors: Demirtaş, Serkan
Advisors: Özlem Akın
Keywords: Müzik Eğitimi
Piyano Eşlik
İlköğretim
Music education
Piano accompaniment
Primary education
Abstract: Bu çalışma, İlköğretim 7. Sınıf müzik dersinde okul şarkılarının piyano eşliği kullanılarak öğretilmesinin, öğrenci kazanımların etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel ve deneysel olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın betimsel kısmında, kaynak tarama yöntemi ile: 1- İlköğretim Müzik Derslerine İlişkin Bilgilerin Toplanması 2- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının İncelenmesi 3- Piyano Eşliğinin Önemine İlişkin Kaynak Taraması Deneysel kısmında ise kontrol gruplu son-test modelinden faydalanılmıştır. İki eğitim bilimleri, altı müzik eğitimi uzmanından görüş alınıp, gözlem aracının ve kontrol listesinin hazırlanma aşaması gerçekleştirilmiştir. Gözlem aracı toplam 24 ifadeden oluşmuştur ve her bir şarkı için 8 değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Gözlem aracında ?herkes?, ?çoğunluk?, ?birçok kişi?, ?birkaç kişi?, ?hiç kimse? seçeneklerinden oluşan beşli Likert tipi ölçme kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılında MDDEİO' da öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli ili MDDEİO'da öğrenim görmekte olan 7/A ve 7/F şubeleri öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan grupların belirlenmesi aşamasında, uzman görüşü alınarak oluşturulan sorularla bir sınav yapılmış olup, iki grubun birbirleri ile eşit olduğu saptanmış ve deney-kontrol grupları rastgele seçilmiştir. Denel işlemde kullanılmak üzere: Ata'ya Saygı, Notaların Şarkısı, Türk'üm isimli parçalar belirlenmiştir. Denel işlem ile elde edilen veriler istatistik programında işlenmiş, verilerin analizinde, Mann Whitney U ve Kruskall Waliss testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, piyano eşliğinin öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve kazandırılmak istenilen 8 kriter ile ilgili olarak, deney-kontrol grupları arasında anlamlı farklar oluşturduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Piyano Eşlik, İlköğretim
The purpose of this study is to determine the effects of teaching school songs by piano accompaniment on student achievement. The two methods have been employed fort this study such as descriptive and experimental. In the descriptive part the followings have been done by literature review: 1. To collect the information related to music courses in elementary school 2. To examine the curriculum of elementary school music courses 3. To review related literature about the importance of piano accompaniment. In the experimental part the post-test model with control group has been used. The observation and control checklists were developed by taking opinions of two educational sciences and six music education experts. The observation checklist was composed of 24 items and eight evaluation criteria were identified for each songs. The Likert type measurement scale was used for observation checklist including ?everybody?, ?majority?, ?many?, ?a few?, ?nobody?. The population includes all students attending to MDDEIO during 2010-2011 academic year. The sample of the study was composed of 33 students of 7/A and 7/B classes. In order to determine sample groups, a test developed depending on the opinions of experts was given to students and two groups were determined as equal. The experimental and control groups were selected randomly. Three songs including Ata?ya Saygı, Notaların Şarkısı and Türk?üm were selected in order to be used during experimental procedures. The data obtained from the experimental procedures was analyzed by employing Mann Whitney U and Kruskall Wallis techniques. Tha findings of this research showed that piano accompaniment has affected the students positively and there has been significant differences between experiment and control groups in terms of 8 criteria which need to be gained. Key words: Music education, piano accompaniment, primary education
URI: https://hdl.handle.net/11499/3029
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Demirtaş.pdf8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

158
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.