Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3035
Title: Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkiye örneği (1996-2006)
Other Titles: Impact of foreign direct investment on economic growth: Examples of Poland, Czech republic, Hungary and Turkey (1996-2006)
Authors: Nihat Batmaz
Tekeli, Sevinç
Keywords: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Gelişmekte olan ülkeler
Panel veri analizi
Ekonomik büyüme
Foreign Direct İnvestment
Developing countries
Panel data analysis
Economic Growth
Issue Date: Sep-2007
Abstract: Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ulusal tasarrufların yetersiz kalmas6 bu ülkelerin büyüme süreçlerini olumsuz yönde etkilemekte olup, bu alanda ya)ad6klar6 yo=un rekabet bütün dikkatlerin yabancı tasarruflara, özellikle de do=rudan yabanc6 sermaye yat6r6mlar6na yönelmesine neden olmu)tur. Bu çal6)mada, do=rudan yabanc6 sermaye yat6r6mlar6n6n ekonomik büyümeye yapaca=6 etkiler ile Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkiye aç6s6ndan uygulama sonuçlar6 ve bunlar6n politika olu)umuna yapaca=6 muhtemel katk6lar6 Panel veri yöntemi kullan6larak 1996-2006 dönemi için incelenmi)tir. Olu)turdu=umuz büyüme modeli sonucunda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ile Türkiye'nin ekonomik büyümelerinde bu ülkelere gelen DYSY'nin pozitif ve anlaml6 bir etkisi oldu=u sonucuna ula)6lm6)t6r. Fakat reel ve istikrarl6 büyümenin gerçekle)mesi için do=rudan yabanc6 sermaye yat6r6mlar6 tek ba)6na yeterli de=ildir. Sabit sermaye yat6r6mlar6 ve iyi e=itilmi) be)eri sermaye faktörleri de ekonomik büyümenin vazgeçilmez unsurlar6ndand6r. Buradan hareketle ula)6lan bir ba)ka sonuç da; do=rudan yabanc6 sermaye yat6r6mlar6 ile birlikte yap6lacak teknoloji transferleri ve do=rudan yabanc6 sermaye yat6r6mlar6n6n yarataca=6 istihdam6n ekonomik büyümeye ivme kazand6rabilmesi yani teknoloji transferlerinin i)levsel hala gelebilmesi için ülkelerde bu teknolojiyi emebilecek düzeyde bir be)eri sermaye sto=una ihtiyaç oldu=udur.
In developing economies, deficiency of national savings affect the growth process negatively and the intensive competition that these countries have been experiencing directs the entire attentions to foreign savings, especially foreign direct investments. In this thesis, the impacts, the consequences on the economic growth and the possible contributions on the formation of politics for Poland, Czech Republic, Hungary and Turkey are analysed by Panel Data models, for the period 1996-2006. According to the consequences of the growth model that is created, the foreign direct investment has a positive and significant affect on the economic growth of Poland, Czech Republic, Hungary and Turkey. But, foreign direct investments are not adequate to maintain a real and steady economic growth. Gross fixed capital formaiton and well-educated human capital are indispensible facts for economic growth as well. Meanwhile, as another consequence, to accelerate the economic growth with the technology that will be transfered and the employement that will be created by foreing direct investment, in another saying, to make the technology transfer functional, a human capitat stock that will absorb the transfered technology is necessary for these countri
URI: https://hdl.handle.net/11499/3035
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevinç Tekeli pdf.1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

80
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.