Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3037
Title: İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi hakkında bir araştırma
Other Titles: Detection of sexual harassment at work and the research about it effects on management relations
Authors: Feyzullah Eroğlu
Sarmaşık, Şeyda
Keywords: Cinsel taciz
Cinsiyet ayrımcılığı
Cinsel faydalanma
Sexual harassment
Gender discrimination
Sexual benefit
Issue Date: Jul-2009
Abstract: Cinsel taciz kavramı, hemen hemen herkesin çeşitli şekillerde maruz kalabileceği ya da tanıklık edebileceği önemli toplumsal bir sorundur. Batı ülkelerinde bu sorunun üzerinde önemle durularak, araştırmalar yapılmakta hatta buna ilişkin caydırıcı önlemlere başvurulmaktadır. Ancak, ülkemizde ve yarı modern- yarı muhafazakar yani Postmodern toplumlardaki çalışma hayatında böyle ciddi bir sorunun varlığı bilinmesine rağmen, ?ayıp? kabul edildiğinden ve açığa çıkarıldığı takdirde, mağdurun olumsuz etkileneceği ve zarar göreceği düşünüldüğünden ne yazık ki söz konusu davranış gizlenmektedir. Bunun temelinde de güç ve iktidar ilişkilerinin yer aldığı düşünülmektedir. Cinsel taciz, bu çalışmada örgütsel boyuta indirgenerek, cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan cinsel taciz ve faydalanmaya ilişkin cinsel taciz olmak üzere iki temel boyutta ele alınmaktadır. Bu anlamda, işyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi tezin konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, cinsel tacizin tanımı yapılarak, cinsel tacizin benzer kavramlarla ilişkisi, özellikleri, türleri, cinsel tacizle ilgilenen disiplinler, cinsel taciz davranışına maruz kalanlar (mağdur) ve bu davranışı gerçekleştirenlerin (fail) özellikleri ile birlikte cinsel tacize yol açan faktörler incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde, cinsel tacizin sonuçları ve cinsel tacizle başa çıkmada izlenebilecek yöntemler ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde cinsel taciz algılaması, 122 örneklem üzerinde yapılan anketle araştırılmaktadır. Çalışma konusunun önemli ölçüde hassasiyetlik taşıması ve subjektif algılamalara açık olması en büyük kısıtlardır. Yapılan araştırma neticesinde, cinsel taciz davranışının, cinsiyet ayrımcılığından ziyade faydalanmaya ilişkin bir davranış olarak algılandığı görülmektedir. Ayrıca, kadınların erkeklere, yönetilenlerin yöneticilere oranla, cinsel taciz davranışına karşı daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
The concept of sexual harassment is an important social problem that almost everyone may be exposed to or witnessed in various ways. In Western countries, researches have been done with importance on this subject and even deterrent measures are taken. Despite it is known that such a serious problem exists in the working life our country and semi-modern, semi- conservative meaning Postmodern societies, such behaviour is hidden because of the fact that it?s accepted as a "shame" and it?s thought that if the case is revealed, the victim may be affected negatively and likely to be damaged. On the basis of this, power and power relations are considered to be found. Sexual harassment in this study is reduced to organizational size and it?s handled in two basic sizes as sexual harassment based on gender discrimination and sexual harassment based on sexual benefit. In this sense, detection of sexual harassment in workplace and it effects on management relations compose the subject of this thesis. In the first section of the study, definition of sexual harassment is made, relations with similar concepts, characteristics, types of sexual harassment, dealing with disciplinary, features who sexual harassment behaviours are exposed to (the victim) and this behavior occurred (guilty), sexual harassment that led to the factors are examined. In the second section of the study, the result of sexual harassment and dealing with sexual harassment are addressed in ways that can be tracked. In the last part, detection of sexual harassment in the Pamukkale University, Health Research and Application Center are investigated by utilizing a questionnaire on 122 respondents. The main research limitations of this survey are the issue is important sensitively and the issue of subjective perception. After research, the behaviour of sexual harassment is sexual benefit rather than gender discrimination related to a behaviour is can be seen. Also, women to men, compared to managing director of sexual harassment against the behaviour has been found to be more sensitive.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3037
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeyda Sarmasik.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

382
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

474
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.