Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAyşe İrmiş-
dc.contributor.authorEroğlu Gün, Şeyma-
dc.date.accessioned2018-08-28T06:32:52Z
dc.date.available2018-08-28T06:32:52Z
dc.date.issued2009-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/3038-
dc.description.abstractBu çalışma, ?Adaletin? iş ve örgüt hayatındaki etkisini geniş bir şekilde izah etmeyi hedeflemektedir. Bu tezde öncelikle çalışmanın teorik ve kavramsal altyapısı yerli ve yabancı kaynaklar kullanarak kurulmaya çalışılmıştır. Bu eserin anahtar kavramı olan ?Adalet?, farklı kültürel bakış açıları altında tartışıla gelmiştir. Bu bağlamda, adalet kavramını açıkça tanımlamakta yarar vardır. Adalet algısal bir kavram olarak kabul edildiği için, farklı kişi ve gruplarca farklı şekillerde anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, kişilerin ve grupların, çeşitli uygulama ve ilişkilerin sonuçlarında ortaya çıkan davranış ve tavırların incelemek ihtiyacı duyulmuştur. Bu çalışmada, örgütteki işçilerin, iş ortamındaki tavır ve sosyal ilişkilere karşı olan adalet algıları tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada örgütsel adalet ve iş tatmini arasında bir ilişki olduğu varsayımına dayanarak iş tatmini konusu ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu bağlamda, iş tatmininin çalışanların performansı ve örgütlerin verimliliği için son derece önemli bir faktör olduğu vurgulanmıştır. Bununla beraber, iş tatmini kavramı üzerinde etkili olan bireysel ve örgütsel faktörler incelenmiştir. İş tatminsizliği sonucu, bireysel ve örgütsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilmiştir. Tezin, alan araştırması, Pamukkale Üniversitesinin merkez kampüste rektörlük ve diğer fakültelerin idari ve akademik personeli üzerinde yapılmıştır. Hazırlanan ankete 240 personel katılmıştır. Ankette 3 grup soru bulunmaktadır. İlk soru grubu, ankete katılanların sosyodemografik durumlarıyla ilgilidir. İkinci grup ise örgütsel adalet algısı ve iş tatminsizliği arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Son olarak, üçüncü grup da ankete katılanların işle alakalı psikosomatik rahatsızlıkları sorgulanmaktadır. Araştırmamızın sunucunda, örgütsel adaletle ilgili tutumların, çalışanların iş tatmini ve örgüte olan bağlılıklarını etkilediği görülmüştür. Örgütlerdeki, prosedürlerde, dağıtım kararlarında, örgütsel uygulamalarda ve kişiler arası iletişimde adaletin sağlanmasının, iş tatmini açısından son derece etkili ve önemli bir faktör olduğu ortaya konulmuştur. Böylece, örgütsel adalet kavramının, örgütün verimliliğini devam ettirmede yadsınamaz bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Adalet, Algılama, Örgütsel Adalet, İş Tatminien_US
dc.description.abstractThis study seeks to expound upon the influence of ?Justice? on work and organization life. In this thesis, we first try to establish the theoretical and conceptual basis of the study by using domestic and foreign sources. ?Justice?, the key point of the paper, has been discussed under different cultural perspectives. Hence, it is useful to clarify the justice concept. Since justice is accepted as a perceptional concept, different people and different groups can understand it in different ways. Thus, we need to examine the behaviors and demeanor of people and groups, which are results of various applications and relations in work environment. In this research, we try to identify the justice perceptions of workers in organization in response to the treatments and social relations in their work place. Furthermore, in this study, depending on the assumption that there exists a relationship between organizational justice and job satisfaction, the job satisfaction topic is examined in detail. Thus, it is emphasized that job satisfaction is an extremely important factor for employees? performance and efficiency of organizations. On the other hand, individual and organizational factors, which affect the job satisfaction, are analyzed. We also point out individual and organizational disorders that can be result of job dissatisfaction. The field study of the thesis has been conducted on administrative and academic personal in rectorate and other faculties, which are located in central campus of Pamukkale University. 240 personal from university participated in the interview. There are three groups of questions in the interview. First group consists of questions about socio-demographic structure of the interviewees. The second group of questions aims to bring out the relationship between perceived organizational justice and job dissatisfaction. Finally, third group contains questions about psycho-somatic well-being of interviewees. In conclusion, the attitudes about organizational justice have impact on the both job satisfaction and commitment of workers to organization. It is manifested that providing the justice in procedures, distribution decisions, organizational applications and interpersonal communication in organizations is an extremely effective and important factor for job satisfaction. Therefore, the concept of the organizational justice appears to have an undeniable place in maintaining efficiency in organization. Keywords: Justice, Perception, Organizational Justice, Job Satisfactionen_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectAlgılamaen_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectJusticeen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectOrganizational Justiceen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.titleÖrgütsel adalet algılaması ve iş tatmini hakkında bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study of organizational justice perception and job satisfactionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid245903-
dc.authorid8512-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid239609en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seyma Gun Eroglu.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

274
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.