Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3043
Title: İş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi bir alan araştırması
Other Titles: A research on the relationship between job satisfacti?on and organizational commitment
Authors: İbrahim DURAK
Urhan, Soner
Keywords: İş tatmini
Örgütsel bağlılık
Job Satisfaction
Organizational Commitment
Issue Date: Jul-2014
Abstract: Bu araştırmanın amacı; çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iş tatmini kavramı ve iş tatmini ile motivasyon,performans,verimlilik ve etkinlik arasındaki ilişki incelenmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde örgütsel bağlılık kavramına yer verilerek,örgütsel bağlılığı etkileyen kişisel ve örgütsel faktörler, iş tatmini ve örgütsel bağlılık sonuçları ele alınmıştır.Araştırmanın teorik bölümünü açıkladıktan sonra üçüncü bölümde konuyu desteklemek amacıyla ampirik bir araştırma yapılmıştır. Ampirik araştırma Milli Savunma Bakanlığının Aydın Askeralma Bölge Başkanlığı ve bağlısı 16 askerlik Şubesi Başkanlıklarında toplam 150 çalışanı kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan Minnesota İş Tatmini Ölçeği ile çalışanlarının içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel tatmin düzeyleri belirlenmiştir. Çalışanların Örgütsel Bağlılığı ölçmek için Meyer ve Allen'in Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak, cevaplayıcıların duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin istatiksel analizleri için "SPSS Statistics 17.0" paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Güvenilirlik Analizi, Korelasyon Analizi , T Testi, Bağımsız gurup T testi, ve Tek Yönlü Varyans (Anova) analizi gibi analizler kullanılmıştır, hata payı üst sınırı 0,05 olarak kabul edilmiş ve iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki bu bulgularla açıklanarak çalışma tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: İş tatmini, örgütsel bağlılık
The aim of this research is to examine the relations between employees job satisfaction and organizational commitment. This research contains three parts.In the first part the term of job satisfaction and relations of job satisfaction with motivation , performance, productivity and effectiveness were examined. Second part of the research examine the term of organizational commitment and adding the individual and organizational factors which effect organizational commitment and results of job satisfaction and organizational commitment. After explaining this research with teoric, an ampirical research was made for supported the subject in the third part. By using Minnesota job satisfaction tool employees internal, external and general satisfaction levels have been determined. To measure employees organizaqtional comintment while using Meyer and Allen's organizational commintment scale respondents emotional commitment, normative commitment and continuity commitment levels have been determined. To statistically analyze data recieved by the resarch "SPSS Statistics 17.0" pack has been used. Analysis such as Reliablility Analysis, Corelation Analysis, One Sample T-test, Independent T Test, Regression and One way Anova Analysis have been used and maximum error limit 0.05 has been accepted in data analysis and the relation between Job Satisfaction And Organizational Commitment being explained, the research has been copmleted. Key Words: Job Satisfaction, Organizational Commitment
URI: https://hdl.handle.net/11499/3043
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soner Urhan.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

390
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

2,822
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.