Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3046
Title: Yargı kararları ışığında Vergi Hukukunda ispat müessesesi
Other Titles: In Tax Law, the proving concern in the light of jurisdiction decisions
Authors: Albayrak, Süleyman
Advisors: Ersan Öz
Keywords: Vergileme süreci
Vergi idaresi
Vergi yargılama mercileri
Delil
İspat müessesesi
In process of taxation
Tax administration
Taxpayers
Authority of tax jurisdiction
Evidence
Proving concern
Abstract: Vergileme sürecinde, vergi idaresi ile yükümlüler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda, anlaşmazlığın taraflarınca çözüm için çoğu kez vergi yargılama mercilerine başvurulduğu görülmektedir. Vergi yargılama mercileri; önlerine gelen anlaşmazlıkları, gerek re'sen gerekse taraflardan temin ettikleri mevcut delilleri, yargı kolunun tabi olduğu usul, ilke ve yasal düzenlemeler ışığında değerlendirmeye tabi tutarak çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu aşamada taraflar, anlaşmazlık konusu olay konusunda, haklılıklarını ortaya koymaya yönelik bir takım hakimi ikna faaliyetlerine girişirler ki genel hukukta bu faaliyetler bütününe ispat müessesesi adı verilmektedir. İspat müessesesi, vergi yargılama mercilerinin anlaşmazlık konusu olayda gerçeğe ulaşması ve doğru karar verebilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu müessesenin vergi yargılamasında sağlıklı bir şekilde işlemesi ise, vergi yargılamasına hakim olan ilkelerin, vergi hukukunda ve ilgili diğer hukuk dallarında yer alan ispat yükü kurallarının ve çeşitli ispat vasıtalarının bilinmesine, bunların doğru bir şekilde kullanılmasına ve değerlendirilmesine bağlıdır.
In process of taxation, in disagreements between tax administration and taxpayers, it is seen that parties usually apply to authorities of tax for solution. Authorities of tax jurisdiction try to solve the disagreements they met. They solve these disagreements by getting present evidences which were got whether sua sponte or by parties, and by evaluating these evidences in the light of procedures, principles and legal arrangements of judicial branch. At this stage, the parties try to convince the judge in order to prove their justness, and such kind of actions are entitled as The Proving Concern in general law. The Proving Concern is critically important for judicators for the purpose of acknowledging the facts and deciding accurately. In the process of tax jurisdiction, this proving concern works ruggedly if the principles of this jurisdiction, rules of onus probandi in tax law and the other related laws, and various means of evidences are known and if they are used and evaluated correctly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3046
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Süleyman Albayrak.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,138
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.