Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3057
Title: Yerel yönetimlerde iç denetim modeli: Denizli İl Özel İdaresi örneği
Other Titles: The method of iternal auditing in local administrations: Denizli Special Provincial Administration
Authors: Süleyman Yaman Koçak
Kavakoğlu, Tamer
Keywords: İç denetim
Risk
İç kontrol
Internal audit
İnternal control
Issue Date: Feb-2010
Abstract: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu yönetimimize çağdaş bir denetim uygulaması olan iç denetim sistemini getirmiştir. Bu sistemle birlikte uluslararası denetim standartları ve etik kuralları olan ve mevcut geleneksel denetim ve teftiş sistemini esaslı bir şekilde değiştiren yeni bir denetim anlayışı Türk idare sistemine girmiştir. Uluslararası boyutta kabul gören iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Öncelikle iç denetim kavramı, iç denetimin amacı, kapsamı ve özellikleri, iç denetim türleri, iç denetim süreci, iç denetim mesleğinin standartları ile meslek ahlak kuralları, iç denetime ilişkin yasal düzenlemeler ve iç denetimin etkileşim alanı ulusal ve uluslararası literatür açısından ele alınıp tanıtılmıştır. Ayrıca Denizli İl Özel İdaresi'nde iç denetimin nasıl yapılandığına değinilecek ve son olarak da il özel idare iç denetçilerinin iç denetim hakkındaki algılamaları ve beklentileri yapılan anket ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Law number 5018, The Public Financial Management and Control Law has brought a new modern auditing system which is called internal auditing in our public administration. Turkish administration system has changed the current classical inspection understanding with the international rules and ethic values by this law. Internal audit is internationally defined as; an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization?s operations. Internal audit helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. First, it has been studied and introduced internal auditing terms, the purposes, contents and properties, types, processes, vocational standards and ethics rules, legislative arrangements, interaction of internal auditing within the context of international literatures. In addition, it will be mentioned how internal auditing system has been structured in Denizli Special Provincial Administration. In the end, understanding and expectations? of internal auditors of all Special Provincial Administration on internal auditing will be pointed out by a questionnaire.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3057
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tamer Kavakoğlu.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.