Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3063
Title: Okul müdürlerinin çatışma yönetim yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algıları
Other Titles: Teachers' perceptions towards the frequency of the school principals' using conflict management styles and towards the effectiveness of these styles
Authors: Kaya, Tuğba
Advisors: Meral Uras
Keywords: Çatısma
Çatısma Yönetimi
Algı
Genel Lise
Ögretmen
Conflict
Conflict Management
Perception
General High School
Teacher
Abstract: Bu araştırmanın amacı, İzmir ili metropol alanında yer alan genel lise müdürlerinin çatışma yönetim yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2007?2008 eğitim öğretim yılında İzmir ili 8 metropol ilçedeki genel liselerde görev yapan 362 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlere, Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve 28 sorudan oluşan ?Örgütsel Çatışma Anketi II? uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. İzmir ili 8 metropol ilçedeki genel liselerde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri, öğretmenlerle aralarında çıkan çatışmalarda en fazla ?tümleştirme? yöntemini; daha sonra sırasıyla ?uzlaşma?, ?kaçınma?, ?hükmetme? ve en az da ?ödün verme? yöntemini kullanmaktadırlar. 2. Öğretmenlerin, müdürlerin çatışma yönetim yöntemlerine ilişkin algıları arasında cinsiyet, eğitim durumu ve bitirilen fakülte türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. 3. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma yönetim yöntemlerinden en etkili olanı ?tümleştirme? yöntemi; daha sonra sırasıyla ?uzlaşma?, ?kaçınma?, ?ödün verme? ve en az etkili olan yöntem de ?hükmetme? yöntemidir. 4. Öğretmenlerin, müdürlerin çatışma yönetim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin algıları arasında cinsiyet, bitirilen fakülte türü ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Yönetimi, Algı, Genel Lise, Öğretmen
The purpose of this study is to determine general high school teachers? perceptions towards the frequency of the school principals? using conflict management styles and towards the effectiveness of these styles. The sample of the study consists of 362 teachers working for general high schools during 2007-2008 academic year in Izmir. The 28 item scale named ?Rahim Organizational Conflict Inventory II? developed by Rahim (1983) was administered to the subjects as a data collection instrument. The data has been analyzed by employing statistical techniques such as mean, standard deviation, the t-test and the one way analysis of variance. The following results have been reached according to the findings: 1. According to the perceptions of teachers, who are working at general high schools in 8 big counties of Izmir, school principals mostly use ?collaboration? style and then in order ?compromise?, avoidance?, ?domination? and at least ?accommodation? style while dealing with conflicts with teachers. 2. There is no significant difference between the general high school teachers? perceptions towards conflict management styles of the school principals according to the variables of gender, education and the type of faculty. 3. According to the teachers? perceptions, the most effective conflict management style of the school principals is ?collaboration? style and then in order ?compromise?, avoidance?, ?accommodation? and the least effective one is ?domination? style. 4. There is no significant difference between the general high school teachers? perceptions towards the effectiveness of conflict management styles of the school principals according to the variables of gender, the type of faculty and branch. Key Words: Conflict, Conflict Management, Perception, General High School, Teacher.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3063
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Kaya.pdf769.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

326
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.