Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3064
Title: Opinions of English teachers in state primary schools on the tests they apply, the effect of SBS on their tests and the problems faced
Other Titles: Devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin uyguladıkları sınavlar hakkındaki görüşleri, SBS'nin bu sınavlar üzerindeki etkileri ve karşılaşılan sorunlar
Authors: Akıncı, Tuğba
Advisors: Selami Ok
Keywords: Sınavlar
Ölçme
Dil Becerileri ve Alt Becerileri
SBS
Tests
Testing
Language skills and subskills
Abstract: Bu çalışma devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin ölçme hakkındaki görüşlerini ve karşılaşılan sorunları incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma aynı zamanda Seviye Belirleme Sınavı' nın öğretmenlerin hazırladıkları sınavlar üzerindeki etkilerini de araştırmaktadır. Bahsi geçen amaçlar göz önüne alınarak bir araştırma düzeni hazırlanmıştır. Pilot çalışmayı takiben, esas çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket ve görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmaya İstanbul, Kartal ilçesindeki 80 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Çalışma, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS (12.00) Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Veri Analizi programı ve Microsoft Office 2003 Excel programlarıyla değerlendirilmiştir. Anketin bazı kısımlarından ve yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ise nitel analiz gerektirmiştir. Her iki veri toplama aracından elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin konuşma ve dinleme becerilerinin öğretimine verdikleri önem derecesi ile bu iki becerinin ölçülmesine verdikleri önem derecesi arasında çelişkiler olduğunu göstermiştir. Özellikle konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesine gereken önemin verilmemesini etkileyen faktörler ise kalabalık sınıflar, araç-gereç ve zaman yetersizliği, öğrencilerin yetersiz seviyeleri olarak belirlenmiştir. Beceri ve alt beceriler arasında öğretimine ve ölçülmesine en fazla önem verilen kelime bilgisi olmuştur. Kelime bilgisinin ölçülmesinde en etkili faktörler ise kelime bilgisinin derste öğretilmesi, SBS'nin kelime bilgisini ölçen sorular içermesi ve müfredatın kelime bilgisi içermesi olmuştur. Bunun yanısıra, sonuçlar öğretmenlerin sınavlarında en fazla kullandığı soru tipleri boşluk doldurma, eşleştirme ve çoktan seçmeli sorular olduğunu ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınavlarında görsel malzeme kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan SBS'nin öğretmenlerin öğretim ve ölçme uygulamaları üzerinde etkileri olduğunu göstermiştir. Okulda kullanılan ders kitaplarının öğrencileri SBS'ye hazırlamak için yetersiz olduğu ve bu yüzden öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ek kaynak kullandığı sonuçlarına da varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınavlar, Ölçme, Dil Becerileri ve Alt Becerileri, SBS
The present study was conducted to examine the opinions of English teachers working in state primary schools on their practices of testing and the problems they encounter. It also aimed to explore the effects of SBS on English teachers? test. Considering the mentioned aims, the research was conducted through survey methodology. Following the pilot study, the main study was carried out. Data collected through a questionnaire and an interview which were prepared by the researcher. 80 English teachers in Kartal, İstanbul participated in this study. The study was conducted in 2009- 2010 academic year. The data obtained from the questionnaire were analyzed with SPSS 12.00 frequency analysis and Microsoft Office 2003 Excel programs. The data gathered from some parts of questionnaire and the interview needed qualitative analysis. The results of both data collection instruments indicated that there were contradictions between the importance given to teaching speaking and listening and the importance given to testing these two skills. Factors affecting testing speaking and listening skills, which were given the least importance in testing, were determined as crowded classes, lack of equipment and time, students? low level of proficiency in these skills. Among the language skills and subskillss, the most importance was given to teaching and testing vocabulary. The most effective factors in teaching and testing vocabulary were the fact that teachers teach vocabulary in class, SBS includes vocabulary questions and the curriculum covers vocabulary. In addition, results indicated that teachers mostly use gap-filling, matching and multiple choice items and great majority of the teachers make use of visuals in their tests. The results also showed that SBS, prepared by Ministry of Education had effects on teachers? teaching and testing practices. It was also concluded that the textbooks used at school are insufficient to prepare the students for SBS; hence, most of the teachers use supplementary materials. Keywords: Tests, Testing, Language skills and subskills, SBS
URI: https://hdl.handle.net/11499/3064
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Akıncı.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.