Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3074
Title: Ergenlerde kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerini yordamadaki rolü
Other Titles: The role of identity status in predicting achievement goal orientation in adolescents
Authors: Oral, Tuncay
Advisors: Sevgi Özgüngör
Keywords: Kimlik Statüleri
Başarı Amaç Yönelimleri
Ergen
Identity Status
Achievement Goal Orientation
Adolescent
Abstract: Bu çalışmanın amacı ergenlerde kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırma örneklemi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki resmi liselere devam eden 467 öğrenciden (281 kız, 186 erkek) oluşmaktadır. Araştırma kapsamında ergenlerin kimlik statülerini ölçmek için Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği, başarı amaç yönelimlerini ölçmek için Başarı Amaç Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerinin analizinde verilerin türüne göre, korelasyon (r), t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış; F değerlerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Scheffe testi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, kimlik statülerinin, başarı amaç yönelimi üzerindeki yordama gücünü öğrenmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılığıyla .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ergenlerin kimlik statüleri ve başarı amaç yönelimlerinin, cinsiyete, sınıf düzeyine ve okul türüne göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Sonuçlar ayrıca, ergenlerin kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerini anlamlı olarak yordadığını göstermektedir.
The aim of this study is to examine the role of identity status in predicting achievement goal orientation in adolescents. The participants were, 467 students (281 female, 186 male) attending official high schools in Denizli Centrum in 2010-2011 academic year. In this study, identity status were measured with Extended Objective Measure of Ego Identity Status, achievement goal orientation was measured with Achievement Goal Orientation Scale. For data analysis depending upon the variety of data gathered, (t) and (r) correlation tests, Analysis of Variance (ANOVA) and Scheffe test were performed. Regression analysis was used to explore the effects of identity status on achievement goal orientation. Data analysis were conducted with SPSS 16.0 statistical package program in .05 significance level. Results show that, adolescents? both identity status and achievement goal orientation significantly differentiated according to the variables of gender, grade level and type of school. Results also show that, adolescents? identity status in predicting achievement goal orientation significantly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3074
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuncay Oral.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 6, 2024

Download(s)

480
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.