Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3075
Title: Üniversite öğrencilerinde temel ihtiyaçların karşılanma düzeyinin öznel iyi oluş düzeyini yordamadaki rolü
Other Titles: The role of fulfillment level of basic needs in predicting level of subjective well being in university students
Authors: Türkdoğan, Turgut
Advisors: Erdinç Duru
Keywords: Öznel İyi Oluş
Temel İhtiyaçlar
Seçim Kuramı
Üniversite Öğrencileri
Subjective Well Being
Basic Needs
Choice Theory
University Students
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde temel ihtiyaçların karşılanma düzeyinin, öznel iyi oluş düzeyini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırma örneklemi, Pamukkale Üniversitesi' nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 627 öğrenciden (350 kız, 277 erkek) oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerini ölçmek için Yaşam Doyumu Ölçeği ve Pozitif Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin temel ihtiyaçlar doyumuna ilişkin algıları ise, araştırmacı tarafından geliştirilen Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği aracılığıyla ölçülmüştür. Verilerin analizinde, verilerin türüne göre, korelasyon (r), t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış; F değerlerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, temel ihtiyaçların karşılanma düzeyinin, öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyi üzerindeki yordama gücü için regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, üniversite öğrencilerinde temel ihtiyaçların karşılanma düzeyine ilişkin 7' li dereceleme ölçeği aracılığıyla elde edilen puanların, tüm ihtiyaç boyutları için nötr noktanın (4 puan düzeyi) üstünde olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin temel ihtiyaçlar doyumuna ilişkin algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, barınma durumuna, yerleşim birimine, ailenin gelir düzeyine, algılanan ekonomik doyuma ve eğitim programına ilişkin yapılan seçimin niteliğine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Sonuçlar ayrıca, öğrencilerin temel ihtiyaçlara ilişkin algıladıkları doyumun, tüm ihtiyaç boyutlarında öznel iyi oluşu anlamlı olarak yordadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyinin daha güçlü yordayıcıları oldukları görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Oluş, Temel İhtiyaçlar, Seçim Kuramı, Üniversite Öğrencileri
The aim of this study is to examine the role of fulfillment level of university students? basic needs in predicting the level of their subjective well being. The participants were 627 students (350 female and 277 male) attending different faculties of Pamukkale University. In this study, subjective well being was measured with Life Satisfaction Scale and Positive Negative Affect Scale. Students? perceptions about basic needs satisfaction were measured with University Students Basic Needs Scale which was developed by the researcher. For data analysis depending upon the variety of data gathered, (t) and (r) correlation tests, Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test were performed. Regression analysis was used to explore the effects of fulfillment level of basic needs on students? subjective well being. Results show that, scores about university students? fulfillment level of basic needs, which were measured with 7-point rating scale, are above the neutral point (4 point) for all dimensions of basic needs. Additionally, students? perceptions about basic needs satisfaction significantly differentiated according to the variables of gender, grade level, accommodation, settlement, level of family income, perceptive economic satisfaction, and quality of choice about educational department. Results also show that, students? basic needs satisfaction is predicting subjective well being significantly for all dimensions of basic needs. Besides, freedom and fun needs are seen as stronger predictors of subjective well being in university students than the other basic needs. Key Words: Subjective Well Being, Basic Needs, Choice Theory, University Students
URI: https://hdl.handle.net/11499/3075
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turgut Türkdoğan.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

460
checked on May 6, 2024

Download(s)

638
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.