Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3080
Title: Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları ile tutumları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between pre-service elementary school teachers? self-efficacy perceptions and attitudes towards mathematics
Authors: Yürekli, Bilge Ümmühan
Advisors: Asuman Duatepe Paksu
Keywords: Sınıf ögretmeni adayları
Öz-yeterlik algısı
Matematige yönelik özyeterlik algısı
Tutum
Matematige yönelik tutum
Pre-service elementary school teachers
Self-efficacy perception
Selfsefficacy perception towards mathemtics
Attitude
Attitude towards mathematics
Abstract: Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumlarının cinsiyete, yaşa, mezun olunan lise türüne, anne ve baba eğitim durumuna, öğrenim görülen üniversiteye göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve söz konusu öz-yeterlik algıları ile tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini 2007?2008 öğretim yılı Pamukkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, evrende bulunan 839 dördüncü sınıf öğrencisi arasından seçilen 400 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ?Kişisel Bilgi Formu?, Umay (2001) tarafından geliştirilen ?Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algısı Ölçeği? ve Çelik ve Bindak (2005) tarafından geliştirilen ?Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği? kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarının oldukça gelişmiş ve tutumlarının son derece olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu öz-yeterlik algıları ve tutumlarının yaşa, mezun olunan lise türüne anne ve baba eğitim durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öz-yeterlik algılarının matematiği yaşam becerilerine dönüştürebilme boyutunda anne eğitim durumuna göre anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, öz-yeterlik algıları cinsiyete ve öğrenim görülen üniversiteye göre farklılaşmazken, tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları ile tutumları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.
The purpose of this research is to investigate whether pre-service elementary school teahcers? self-efficacy perceptions and attitudes differ according to gender, age, type of high school graduated, the education level of parents, the university attended and to examine the relationship between their self-efficacy perception and attitudes towards mathematics. The universe of this research consists of 839 forth grade students in Pamukkale University, Marmara University and Uludağ University Elementary Education Departments of Faculties of Education in 2007?2008 semester. The sample of the research consists of 400 students chosen from the universe. In this research, the data collected with the ?Personal Information Form? developed by the researcher, ?The Sel-efficacy Perception Scale Towards Mathematics? developed by Umay (2001) and ?The Attitude Scale Towards Mathematics? developed by Çelik and Bindak (2005). The implications of this research shows that the pre-service elementary school teachers? have highly developed self-efficacy perception and highly positive attitudes towards mathematics. The findings of the research indicated that age, high school graduated and education level of mother and father are not related to their self-efficacy perception and attitudes, but the education level of mother is related to their self-efficacy perceptions? turning mathematics into life skills. While their self-efficacy perceptions do not differ according to gender and the university attended, their attitudes do differ. The results revealed positive correlation between their self-efficacy perceptions and attitudes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3080
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümmühan Bilge Yürekli .pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 27, 2024

Download(s)

248
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.