Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3081
Title: İlköğretim ı.kademede sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan matematik dersi programına ilişkin algıları
Other Titles: The 1st level primary school teachers' perceptions towards constructivism based mathematics curriculum
Authors: Şahin, Ümran
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Eğitim
Öğrenme
Öğretme
Eğitim Programı
Matematik
Yapılandırmacı Öğrenme
Education
Learning
Teaching
Curriculum
Mathematics
Constructivist Learning
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Denizli il merkezinde çalışan sınıf öğretmenlerinin 2005 ilköğretim matematik programına ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 eğitim öğretim yılında Denizli il merkezindeki resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan 237 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilen ve 43 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 1. , 2. ve 3. sınıf öğretmenlerin matematik programına ilişkin algılarında okuttuğu sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark çıkmamıştır. 2. Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerin matematik programının kazanımlar, içerik ve eğitim durumları boyutuna ilişkin algılarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Ve bu fark 5-14 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin aleyhinedir. Sınama durumlarına ilişkin algılarında ise kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 3. Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerin matematik programının kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarına ilişkin algılarında mezun olduğu okul türü değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklılık öğretmen okulu mezunlarının aleyhinedir.
The purpose of this study is to determine the elementary school teachers? perceptions towards 2005 mathematics curriculum. The sample of the study consists of 237 teachers working for public primary schools during 2006-2007 academic year in Denizli. The 43 item scale developed by the researcher was administrated to the subjects as data collection instruments. The data has been analyzed by using the techniques such as average, standart deviation, the t-test and the one way variance analysis. The following results have been reached according to the findings: 1.There is no significant difference between the perceptions of the 1st, 2nd and 3rd level teachers towards mathematics curriculum according to their class level. 2.There is a significant difference between the perceptions of the teachers towards mathematics curriculum according to the variable of seniority in the dimension of achievement, content and instruction. The teachers having 5-14 years of seniority appear to be more disadvantaged than the other variables. There is no significant difference in the dimension of evaluation. 3.There is a significant difference between the perceptions of the teachers towards mathematics curriculum according to the variable of school graduated in the dimensions of achievement, content, instruction and evaluation. The Teacher Training School graduates seem to be more disadvantaged than the other variables.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3081
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümran Şahin.pdf678.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 27, 2024

Download(s)

198
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.