Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3087
Title: Ca'ferî'nin hayatı, eseri, edebî kişiliği ve divanının tenkitli metni
Other Titles: The life of ca`ferî ; his work, his literary personality and edition critic of ca`ferî?s divan
Authors: Önder Göçgün
Dereli, Üzeyir
Keywords: Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
Issue Date: Apr-2003
Abstract: Bu araştırma; Özet, Abstract, Kısaltmalar, Transkripsiyon İşaretleri, Bölümler, Yararlanılan Kaynaklar, İndeks ve Özgeçmiş'ten oluşmaktadır: Birinci Bölüm yani Girişte Türk edebiyatının ilk yüzyılları; XII. yüzyıllardaki tasavvufî hayat ve edebiyata yansımaları; XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı; XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı tanıtılmıştır. İkinci Bölümde, şairin hayatı; mezhebi, meşrebi, çağı, muhiti başlıkları altında verilmiş; bunu takiben CA`FERÎ dışındaki Ca`fer ve Ca`ferî mahlaslı, on beş şairin durumu araştırılmış; daha sonra CA`FERÎ'nin bilinen tek eseri CA`FERÎ DİVANI hakkında bilgi verilmiş ve yazarının ismi Ca`ferî olan 11 eser, bu çalışmanın konusu CA`FERÎ'ye ait olma ihtimali düşünülerek, tanıtılmıştır. Edebî Kişiliği; Şekil Özellikleri, Muhteva Özellikleri, Dil ve Üslup Özellikleri olmak özere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Şekil Özellikleri; Nazım Şekilleri, Nazım Tekniği alt başlıkları altında incelenmiştir. Muhteva Özellikleri; Nazım Türleri, Ayetler, Hadisler, Dualar, Sahabe, 12 İmam, Gayb İlimleri alt başlıklarıyla sunulmuştur. Dil ve Üslup Özellikleri; Arkaik Kelimeler, Arkaik Ekler olarak tertiplenmiştir. Sonuçta, bu çalışma ile Türk Edebiyatı Tarihi'ne getirilen yenilikler ve yapılan düzeltmeler maddeler halinde sunulmuştur. Üçüncü Bölümde, CA`FERÎ DİVANI Nüshaları, CA`FERÎ DİVANI'ndaki Manzumeler Fihristi, CA`FERÎ DİVANI'ndan Alıntı Yapan Eserler, CA`FERÎ DİVANI'ndan Yapılan Alıntılar Fihristi başlıkları altında yapılmıştır. Dördüncü Bölümde, CA`FERÎ DİVANI'nın Tenkitli Metni takdim edilmiştir. Çalışma; Yararlanılan Kaynaklar, İndeks ve Özgeçmiş ile sona ermektedir.
This thesis; consist of Turkish Abstract, English Abstract, Parts, Sources, Index and Autobiography: In Introduction / In the 1st part, The Earlier Century of religious and non-religious Turkish literature; The Earlier Century of mystic life and mystic literature; The 15th Century Turkish literature; The 16th Century Turkish literature is told. In the 2nd part, poet?s life is introduced; under the titles his sect, his religious order, his period and his country. We also mention others who also use Ca`fer and Ca`ferî as a nickname other than CA`FERÎ. And we present mixing up the poets who use nickname Ca`ferî. CA`FERÎ?S DİVAN and eleven writings probably which are belongs to CA`FERÎ are introduced shortly. Poets literary personality; is introduced under three titles. In the conclusion, the thing we had done one presented. In the third part, handwritings introduced: Six handwriting copies of CA`FERÎ?S DİVAN; table of contents for poems, six handwriting copies of CA`FERÎ?S DİVAN; and for the magazines and anthologies which quote from CA`FERÎ?S DİVAN. In the fourth part, critic of CA`FERÎ?S DİVAN is given. And this work is ended with Sources, Index and Autobiography.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3087
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Üzeyir Dereli.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

384
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.