Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3088
Title: Özel Servergazi lisesinde 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma oranlarının kıyaslanması
Other Titles: Comporison of punctuation marks and spelling rules usage by students of 9th and 11th grade of private Servergazi high school
Authors: Acar, Ümran
Advisors: Kerim Demirci
Keywords: Noktalama İşaretleri
Yazım kuralları
Dil
Dil bilgisi eğitimi
Punctuation marks
Spelling rules
language
Grammar study
Abstract: Bu çalışma Ortaöğretim 9. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmak, gelişmenin hangi düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu tespitlerden sonra gerekli görülen öneriler sunulmuştur. Noktalama işaretleri ve yazım kurallarının kullanılması dilde standartlaşmayı getirir. Bu konu, dildeki noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile ilgili standartlaşmanın toplumda ne derecede uygulandığını tespit etmek ve uygulama gerekliliğini vurgulamak için seçilmiştir. Ancak toplumu oluşturan bütün fertler arasında böyle bir çalışma yapmak oldukça zordur. Bu yüzden, toplumun küçük bir kesitini oluşturan 9. ve 11. sınıf öğrencileri arasında çalışma yapılmıştır. Araştırma, betimsel niteliktedir. Araştırma evrenini Denizli ili Özel Servergazi Lisesi, örneklemini 9. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma için altmış 9. sınıf öğrencisine ve altmış 11. sınıf öğrencisine ikişer kompozisyon yazdırılmıştır. İlk kompozisyonlarında herhangi bir uyarı yapılmamıştır. Öğrenciler, kompozisyonlarının noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile ilgili bir araştırma için kullanıldığını bilmeden yazmışlardır. İkinci kompozisyonda ise özellikle noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dikkat etmeleri istenmiştir. Buna göre sözlü notu verileceği vurgulanmıştır. Böylelikle bilinçli durumlarda, yapılan yanlış sayılarının azalıp azalmayacağı gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu konudaki başarılarına etkisinin olup olmadığını tespit etmek için onlara kitap okuma, süreli yayın takibi, düzenli yazma çalışması yapma, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin gerekliliği ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu uygulama sonucunda öğrencilerin kuralların gerekliliğine inanmalarının ve düzenli okuma-yazma çalışmaları yapmalarının noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma başarı düzeyine etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar bulunur. İkinci bölümde dil, anadili, anadili edinimi, edebiyat, dil bilgisi, yazılı anlatım, yazım kuralları, noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin tarihçesi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, modeli, evreni, örneklemi, veri toplama teknikleri bulunmaktadır. Dördüncü bölümde ise araştırma boyunca elde edilen bulgular, yorumlar ve bunlara göre ortaya çıkan sonuçlar, son olarak da öneriler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Noktalama işaretleri, yazım kuralları, dil, dil bilgisi eğitimi.
This work has been done in order to define and compare 9th and 11th grade students? level of punctuation marks and spelling rules usage and to find out the level of their progress. The necessarry suggestions have been presented after these determinations The usage of punctuation marks and spelling rules brings language standardization. This topic has been chosen in order to find out how the standardization related with puctuation marks and spelling rules in language has been applied in a society and underline the need of its application. But it isvery diffucult to make an investigation like this among all the people of a society. So these investigation has been done among the 9th and 11th grade students who constitute a small part of a society. The investigation has a descriptive quality. The investigation environment is Denizli Private Colledge and the participants are the students of 9th and 11th grades. 60 students of 9th grade and 60 students of 11th grade were assigned to write two compositions for the study. The students wrote the composition being unaware of the investigation and not minding the punctuation marks and spelling rules. In the second composition students were asked to pay attention to the punctuation marks and spelling rules while writing. The fact they would get a mark was underlined. Consequently, it was observed whether the number of mistakes decreased or not in this conscios situation. Moreover some questions about the necessity of punctuation marks and spelling rules, regular writing following the constant publications and book reading were offered to students in order to find out the influence of success in this topic. As a result of this study, the students? belief in neccessity of rules and their regular reading-writing works effects on the success level of pronounciation marks and spelling rules usage was evoluated. The SPSS 16.0 program was used in the analysis of data which are the resuslts of applications. The work contains four sections. The problem statement, the major and sub problems, the aim of research and its significance, limitations were mentioned in the first. The language, the mother tongue, the mother tongue study, liturature, grammar, writing, spelling rules, punctuation marks, short history of punctuation marks were presented in the second. The third section containes the strategies of the research, the models, the area, the participants and summary of techniques. In the forth the findings, comments, the results taken from them and in the end the suggestions took the place. Key words: Punctuation marks, spelling rules, language, grammar study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3088
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümran Acar.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

246
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,782
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.