Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3101
Title: Sağlık harcamalarının hayatın kalitesine yaptığı etkinin ölçülmesi: Denizli örneği
The measurement of effect of health expenditure on quality of life: The case of Denizli
Other Titles: The measurement of effect of health expenditure on quality of life: The case of Denizli
Authors: Akdağ, Yaşar
Advisors: Ekrem Karayılmazlar
Keywords: Sağlık Hizmetleri
Sağlık Ekonomisi
Hayatın Kalitesi
Health Services
Health Economics
Quality of Life
Abstract: Bu çalışmada sağlık kavramı ve sağlık hizmetleri hakkında genel bilgiler verilmiş, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda giderek önem kazanan sağlık ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada aynı zamanda sağlık harcamaları ile hayatın kalitesi arasındaki ilişki incelenmiş, bu inceleme yapılırken ekonomik gösterge olarak Türkiye'de kişi başına sağlık harcama düzeyi ve toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2000 ? 2008 yılları baz alınarak kullanılmıştır. Söz konusu oranların OECD ülkeleriyle karşılaştırmaları da yapılmıştır. Bireylerin sağlığa dayalı hayat kalitesinin ölçümü için ise, Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Merkezi (EORTC C-30) ölçeği kullanılmıştır. Yapılan anket çalışmasında bireylere geçmişe ve yaşadığımız zamana göre sağlık durumları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak, Toplam Sağlık Harcamalarının ya da kişi başına sağlık harcama düzeyinin yıllar içindeki artışı; bireylerde baz alınan yıllara göre, sağlığa dayalı yaşam kalitelerinde gittikçe bir iyileşmeye yol açtığı görülmüştür. Aynı zamanda önceki çalışmalardan gözlemlendiği kadarıyla, yapılan harcamaların yanında, bu harcamaların etkin bir şekilde yerine getirilmesinin, bireylerin sağlığa dayalı yaşam kalitelerinde pozitif yönde daha fazla bir artış gösterdiği görülmüştür. Bireylerin sağlığa dayalı yaşam kalitesinde yalnızca harcamalar değil; aynı zamanda bu harcamanın etkin bir şekilde yapılması da önemli bir husustur. Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ekonomisi, Hayatın Kalitesi
In this study, general information about concept of health and health services was handled; some explanations were made about health economics which gets importance day by day in the developing countries. The relationship between health expenditure and quality of life were examined in the study, while this examination was made, the rates of the level of total health expenditure per capita in Turkey and gross domestic product (GDP) as economic indicator were used to based on the years 2000- 2008. These rates were also compared with OECD countries. On the other hand, the scale of European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC C-30) was used for measurement of individuals health related quality of life. In questionnaire, individuals were asked questions about their health conditions with regard to past and present. As a result, it was observed that the increase in total health expenditure or the level of total health expenditure per capita within years led to an increasing progress in the individuals health related quality of life according to the years taken into account. In addition, as far as the previous studies were observed, it was seen that effective implementation of these expenditures showed more positive increase in the individuals? health related quality of life. It is not only the expenditure, but also their effective implementation that is an important issue in the individuals? health related quality of life. Keywords: Health Services, Health Economics, Quality of Life
URI: http://hdl.handle.net/11499/3101
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaşar Akdağ.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on May 27, 2024

Download(s)

218
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.