Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3109
Title: Türkiye'de çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ve okul öncesi eğitim kurumlarının bu beklentileri karşılama durumları
Other Titles: Expectations of parents whose children enrolled in preschool education institutions and preschool education institutions? level of meeting these expectations in Turkey
Authors: Yeşilyurt, Ceren Zeynep
Advisors: İvrendi, Asiye
Keywords: Okul Öncesi Eğitim
Aile
Beklenti
Kalite
Early Childhood Education
Parent
Expectation
Quality
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin genel ve temel amacı; 0-6 yaş arası çocukların bakım ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak; psikomotor, zihinsel ve sosyal-duygusal alanlarda gelişmelerini sağlamak ve ilköğretime hazırlamaktır. Yaşamın sihirli yılları olarak adlandırılan bu dönemde, çocukların gelişimini en iyi şekilde desteklemek ve potansiyellerini en üst seviyeye ulaştırmakta eğitimciler kadar ebeveynlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Günümüzde ebeveynler nitelikli bir okul öncesi eğitim sürecinin ayrılmaz parçası olarak kabul görmektedirler. Çocuklarının etkili bir eğitim almalarını isteyen ailelerin beklentileri bu eğitimsel çerçevede yapılandırılmalı ve kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu da bu beklentileri karşılayacak şekilde donanımlı olmalıdır. Ebeveynlerin beklentileri ne ölçüde karşılanırsa; ebeveynlerin okul öncesi eğitime karşı içinde bulundukları tutum ve aktif aile katılımına olan motivasyonları da o ölçüde artacak ve ebeveynlerin eğitimin bir parçası olması kolaylaşacaktır. Bu araştırmanın amacı; ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerinin hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiğini ve okul öncesi eğitim kurumlarının bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını saptamaktır. Aynı zamanda ebeveynlerin beklentilerinin yaşadıkları coğrafi bölgeye göre değişkenlik gösterip göstermediği incelenmektedir. Araştırmaya çocukları 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içinde anasınıfına devam eden 1050'si bayan; 415'i bay olmak üzere, bulundukları coğrafi bölge içerisinde en fazla okul öncesi eğitim kurumuna sahip olma kriteri göz önüne alınarak belirlenen çeşitli illerde; tesadüfi yöntemle seçilmiş 63 okuldan 1465 veli katılmıştır. SPSS 15(Statistical Package for Social Sciences) paket programını kullanılarak işlenen araştırma verileri t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak çözümlenmiştir. T testi ve (ANOVA) sonucunda; ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri üzerinde, gelir durumları, eğitim durumları ve yaşadıkları coğrafi bölge değişkenlerinin istatiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı saptanmıştır. Cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ise ebeveynlerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir.
The general and the basic aim of preschool teaching which constitutes the first step of education is to fill the care and protection needs of kids between 0 and 6 aged, to provide their psychomotor, mental and socio-emotional developments and to prepare them to elementary school. During this period which is called as the magic years of life, parents are of important responsibilities as much as teachers in supporting their kids? development best and carrying their potentials to the highest level. Today, parents are admitted as an integral part of a well-qualified preschool education process. The expectations of the parents who want their children to receive an effective education must be structured in this educational context and a well-qualified preschool educational institution must be equipped in such a way that it can meet these expectations. The more the expectations of the parents are met, the more their approach to preschool education and their motivation on parents? active participation rise and thus parents? becoming a part of the education will become easier. The purpose of this survey is to determine according to which parameters do the expectations of the parents on the preschool educational institutions differ and whether the preschool educational institutions meet these expectations. Whether the expectations of parents varies according to the geographical region they live in is also studied. Randomly chosen 63 school and 1465 parents, 1050 females and 415 males, children of whom are enrolled in a preschool program during 2010-2011 academic year were taken part in this survey in various cities which were chosen by taking the criterion of having the maximum number of preschool education institution across the geographical region they are located into consideration. The data of the survey which were computerized by using SPSS 15 (Statistical Package for Social Sciences) package program were analyzed by using T-Test and one-way ANOVA. In the light of T-Test and one-way ANOVA, it was found out that income status, education levels and the variables of the geographical region they live in statically create a significant difference on the expectations of the parents on the preschool educational institutions and the meeting level of these expectations. As for gender and age variables, they do not statically create a significant difference on the parents? expectations and the meeting level of these expectations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3109
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeynep Ceren Yeşilyurt.pdf3.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on May 27, 2024

Download(s)

418
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.