Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3113
Title: Sınıf öğretmenlerinin duygusal zekaları ile yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between the reflective thinking skills and emotional intelligences of class teachers
Authors: Kazım Çelik
Güvenç, Zühal
Keywords: Duygusal Zeka
Yansıtıcı Düşünme
Sınıf Öğretmeni
Reflective Thinking
Emotional İntelligence
Class Teacher
Issue Date: Jan-2012
Abstract: Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin duygusal zekaları ile yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2010?2011 öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesine bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 293 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin duygusal zeka düzeylerini ölçmek için Titrek (2004)'in ?Öğretim Üyelerinin Duygusal Zeka Yeterliklerini İş Yaşamında Kullanma Sıklığı Ölçeği? uyarlanarak, yansıtıcı düşünme becerilerini ölçmek için Dolapçıoğlu (2007)'u tarafından geliştirilen ?Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerini Belirleme Ölçeği? kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t ?testi, tek yönlü varyans analizi, doğrusal regresyon analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1.Sınıf öğretmenlerinin duygusal zekaya ilişkin algıları ?Çok Sık? düzeyindedir. Duygusal zekanın duyguları yönetme ve öz bilinç boyutları ?Her Zaman?, empati, duyguları güdüleme, sosyal beceriler boyutları ?Çok Sık? düzeyindedir. 2.Sınıf öğretmenlerinin duygusal zekaya ilişkin algıları arasında mesleki kıdem hariç cinsiyet, öğrenim durumu, sınıfındaki öğrenci sayılarına göre anlamlı fark yoktur. Boyutlarına bakıldığında cinsiyette duyguları güdüleme, mesleki kıdemde duyguları yönetme ve duyguları güdülemede anlamlı fark olduğu görülmektedir. 3.Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin algıları ?Her Zaman? düzeyindedir. 4.Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin algıları arasında cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim durumu, öğrenci sayılarına göre anlamlı fark yoktur. 5.Doğrusal regresyon analizi ile sınıf öğretmenlerinin duygusal zekalarıyla, Pearson korelasyon analizi ile duygusal zekanın tüm boyutlarıyla yansıtıcı düşünme becerileri arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmektedir.
This study intends to determine the relation between the emotional intelligences and reflective thinking skills. The subject sample is made up of 293 class teachers employed in primary schools in Küçükçekmece county of Istanbul district in 2010-2011 Academic Year. ?The frequency scale of use of Emotional Intelligence Competencies in Professional Life of Instructors? which is adapted by Titrek (2004) and ?The scale for determine the level of reflective thinking of class teachers? are implemented in this study. The data has been analyzed by using the techniques such as mean, standart deviation, the t- test, the one way variance analysis, linear regression analysis and pearson correlation analysis. The following results have been reached according to the findings: 1. The perceptions of class teachers on emotional intelligence fall into the level of ?very often?. The emotional management and self-conscious aspects of emotional intelligence are found in the level of ?always? and aspects of empathy, motivation of emotions and social skills are found in the level of ?very often?. 2. No significant difference has been found among the perceptions of emotional intelligence led by class teachers in terms of profession status expect their genders, educational background number of the students in the classes Having taken a glance look at the findings, motivation of emotions is found as significantly different regarding the gender, management and motivation of emotions have appeared significantly different regarding the Professional status. 3. The perceptions of class teachers on the reflective thinking skills are in the level of ?always?. 4. No significant difference has appeared among the perceptions of class teachers on the skills of reflective thinking in terms of gender, Professional status, educational background and number of the students whom they give lectures. 5. A significant relation has been found out with linear regression analysis and pearson correlation analysis between the emotional intelligences and all aspects of reflective thinking skills of class teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3113
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zühal Güvenç.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.