Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3114
Title: İlköğretim 4-5. sınıflarda verilen proje ve performans ödevleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri
Other Titles: Teacher and parent opinions about project and performance assignment in at primary schools in 4-5 th grade
Authors: Emel Sarıtaş
Güney, Zülfü
Keywords: Değerlendirme
Proje Ödevleri
Performans Ödevleri
Evaluation
Project Assigments
Performance Assigments
Issue Date: Feb-2010
Abstract: Eğitimde olmazsa olmaz üç bölüm planlama, öğretim ve değerlendirmedir. Bu bölümlerden değerlendirme eğitim-öğretimde istenilen amaç ve davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümünün yapıldığı bölümdür. Bu bölüm eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerine göre hazırlanan çeşitli değerlendirme araçları ile yapılmaktadır. Bu çalışmada eğitim programımız da önemli yeri olan yapılandırmacılığa paralel olarak, öğrencinin kapasitesinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan alternatif yaklaşımlardan bahsedilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ve ölçme arasındaki ilişki vurgulanmış, çoklu ölçme yöntemlerinin kullanılması gerekliliğine değinilmiştir. Bu araştırmada, alternatif ölçme yöntemlerinden olan proje ve performans ödevine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Denizli İl Merkezinde bulunan, sosyo ekonomik düzeyleri farklı olan 57 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 340 4-5. sınıf öğretmeni ile bu okullarda 4-5. sınıflarda öğrencisi bulunan 700 veli oluşturmaktadır. Öğretmen ve velilerin görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, kruskall wallis ve Tukey HSD testi sonuçlarına bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Öğretmenlerin proje ve performans ödevlerine ilişkin görüşleri olumludur. 2. Öğretmenlerin yaş ve kıdem değişkenleri arasında paralel olarak bir farklılık görülmüştür. 3. Öğretmenlerin çalıştıkları bölgelerin sosyo- ekonomik durumu değişkenine göre görüşlerinde, orta düzeydeki okullarda çalışan öğretmen görüşlerinde bir farklılık görülmüştür. 4. Öğretmenlerin okuttukları sınıf değişkenine görüşlerinde de farklılık görülmüştür. 5. Velilerinde proje ve performans ödevlerine ilişkin görüşleri olumlu yöndedir. 6. Proje ve performans ödevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri arasında farklılık vardır. Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, Proje ödevleri, Performans ödevleri
Three indispensable part in education are planing, teaching and evaluation. In evalution part, it is defined whether the aims and behaviors are gained or not. This part is carried out with various tools prepared according to evaluation techniques and methods. Parallel to constructivism accepted currently in our educational system, alternative approaches used in evaluation and assesment of students? capacities are mentioned in this study. In this study, opinions of teacher and parents about one of the alternative evaluation method, project and performance assingment. Of the study sample, in the 2009-2010 academic year in Denizli City Center, socio-economic levels that are different from 57 primary schools and those schools who served in the 340 th 4-5 class teachers in those schools with grades 4-5 students comprise the 700 parents. Scales developed by the researcher have been used to identify the opinions of the teachers and the parents. In the analysis of data, standart deviation, t-test, variance analysis, correlation, kruskall wallis and Tukey HSD test results are taken into consideration. According to the findings the following conclusions were reached: 1. Opinions of the teachers about the project and performance assingnments are positive. 2. Teachers? age and seniority variables were observed between the difference in parallel. 3. According to socio- economic status of their working areas opinions of the teacher at the middle-level areas are different from the others. 4. According to the grades of their students opinions of the teacher show differences. 5. Opinions of the parents about the project and performance assigment are positive, too. 6. Opinions of the teachers and parents about the project and performance assigment are difference.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3114
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zülfü Güney.pdf30.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.