Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3123
Title: Vitamin e’ nin alüminyum sülfat ile indüklenen testis hasarı üzerine koruyucu etkisi
Other Titles: Protectıve effect of vıtamın e on alumınum sulphate-ınduced testıcular damage
Authors: Nazlı Çil
Ulfanov, Ozal
Keywords: Alüminyum
Vitamin E
Testis
Aluminium
Testes
TUNEL
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Alüminyumun yaptığı testis hasarına karşı Vitamin E’nin koruyucu olup olmaması sperm parametreleri değerlendirilerek ve Terminal Deoxynucleotidyl Transferase dUTP Nick end Labeling (TUNEL) yöntemi kullanarak incelenmesi amaçlanmıştır. 250-300 gr, 40 haftalık 34 erkek sıçan kullanıldı: Kontrol Grubu: hiçbir işlem yapılmadı, Sham Grubu: 0.2 ml distile su, Vitamin E Grubu: 500 mg/kg Vitamin E, Alüminyum Grubu: 10 mg/kg Alüminyum/0.2 ml distile su, Alüminyum+Vitamin E grubu: 10 mg/kg Alüminyum/0.2 ml distile su+500 mg/kg Vitamin E. Bütün uygulamalar 4 hafta boyunca, haftada 3 kez intraperitoneal (ip) olarak yapıldı. Cauda epididimisten alınan sperm örnekleri androlojik parametreler yönünden değerlendirildi. Kesitler Hemotoksilen/Eozin (H/E) ve TUNEL boyalarıyla boyandı. H/E ile boyanan kesitlerden seminifer tübüllerde epitel kalınlığı, alan hesabı, Johnsen skorlaması yapıldı. Germinal epitelde TUNEL boyamayla apopitotik indeks hesaplandı. Alüminyum+Vitamin E grubunda Kontrol grubuna göre testis ağırlığında anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Sperm sayısı, morfolojik değerlendirme, epitel çapı, tübül alanı ve Johnsen skorlamasında gruplar arasında anlamlı farklılık çıkmadı. H/E ile boyanan kesitlerde Kontrol, Sham ve Vitamin E gruplarında genellikle germinal epitel normal morfolojisini korudu. Alüminyum grubunda bazı tübüllerde germinal epitel hücrelerinin arasında bağlantıların koptuğu, bazı tübül lümenlerinde kimliği belirsiz hücrelerin varlığı belirlendi. Alüminyum+Vitamin E grubunda germinal epitelin bütün seri hücreleri ve lümende ise sadece olgun spermler görüldü. TUNEL pozitif hücreler Alüminyum grubunda Kontrol ve Sham grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Alüminyum +Vitamin E grubunda apopitotik hücre sayısı Alüminyum grubundan azdı; Kontrol, Sham, Vitamin E gruplarıyla benzerdi (p>0.05). Deneysel sıçan modelinde Vitamin E aliminyumun neden olduğu testis hasarında apopitotik hücre sayısını azaltmıştır (p>0.05).
The aim of this study is to determine whether vitamin E is protective against testicular damage of aluminum and to examine it by using Terminal Deoxynucleotidyl Transferase dUTP Nick end Labeling (TUNEL) method. 250-300 g, 40 week old male rats were used: Control Group; Nothing done, Sham Group: 0.2 ml distilled water, Vit E Group: 500 mg / kg vit E, Aluminum (Al) Group: 10 mg / kg Al / 0.2 ml distilled water, Al + Vit E group: 10 mg / kg Al / 0.2 ml distilled water + 500 mg / kg vit. E. All treatments were performed intraperitoneally (ip) 3 times a week for 4 weeks. Sperm samples taken from cauda epididymis were evaluated in terms of andrologic parameters. The slides were stained with Hematoxylin / Eosin (HE) and TUNEL method. Epithelial thickness, area calculation, Johnsen scoring were performed on H / E stained tissue sections. Apoptotic index was calculated by TUNEL staining in germinal epithelium. Al + Vit E group had a significant decrease in testicular weight compared to group K (p <0.05). No significant difference was found between the groups in terms of sperm count, morphological evaluation, epithelial diameter, tubule area and Johnsen scoring. In sections stained with H / E, the germinal epithelium generally retained normal morphology in groups K, S and vit E. In the Al group, it was observed that connection between the germinal epithelial cells were broken in some tubules and also the presence of unidentified cells in some tubule lumens was determined. In Al + Vit E group, all spermatogonial cells of the germinal epithelium and only mature sperm are seen in the lumen. TUNEL positive cells were significantly higher in AL group compared to K and S groups (p <0.05). In the Al + Vit E group, the number of apoptotic cells was less than the Al group; similar with the K, S, Vit E groups (p> 0.05). In the experimental rat model of the testicular damage caused by aluminum, vit E decreased the number of apoptotic cells.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11499/3123
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozal yüksek lisans tez 14.12.2018.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

52
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.