Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3126
Title: Örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşme ve mesleki özdeşleşme üzerine etkileri hakkında bir araştırma
Other Titles: A research about effects of organızatıonal trust on organızatınal ıdentıfıcatıon and professıonal ıdentıfıcatıon
Authors: Enli Kalmaz, Pınar
Advisors: Feyzullah Eroğlu
Keywords: Örgütsel Güven
Örgütsel Özdeşleşme
Mesleki Özdeşleşme
Özdeşleşme
Organizational Trust
Organizational Identification
Professional Identification
Identification
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde örgütlerde taklit edilemeyen ve birini bir diğerinden farklı ya da daha başarılı kılan tek değer sosyal sermayedir. Örgütlerin sahip oldukları bir değer olan sosyal sermayelerinden etkin bir şekilde faydalanabilmelerinin tek yolu o örgütteki işgörenlerin örgütlerine yönelik güven duygusu geliştirmiş olmalarıdır. Çünkü örgütsel güven kavramı, örgütsel özdeşleşme ve mesleki özdeşleşme kavramlarının var olabilmeleri için gerekli olan zemini hazırlar. Literatürde, örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme kavramları ile ilgili pek çok tez, makale ve araştırma bulunmaktadır. Ancak, mesleki özdeşleşmeye dair özellikle ülkemizde yapılmış olan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, bu çalışmanın temel amacını, örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşme ve mesleki özdeşleşme üzerine etkilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bununla beraber, bu çalışmada; mesleki özdeşleşme kavramı ile ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Ayrıca, örgütsel güven ve mesleki özdeşleşme arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi olup olmadığına yönelik analizler yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın araştırma kısmı için örneklem, Adım Üniversiteleri’nde çalışmakta olan akademisyenler olarak belirlenmiş ve 788 adet Adım Üniversitesi personeline oluşturulan anket formu uygulanmıştır. Verileri değerlendirmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modellemesi yapılmış ve elde edilen bulgular AMOS programı aracılığı ile yorumlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan en belirgin bulgu, mesleki özdeşleşme kavramının örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme kavramlarından bağımsız olarak daha yüksek olduğudur. Bununla birlikte, örgütsel özdeşleşme kavramının örgütsel güven ve mesleki özdeşleşme arasındaki ilişkide kısmi olarak azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, yapılan araştırma bulguları göz önünde bulundurularak, örgütlere ve yöneticilere örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme kavramlarının geliştirilmelerine yönelik ortam sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
Nowadays, the only inimitable value in organizations that makes different or more successful one than another is social capital. The only way for organizations to take advantage of their social capital effectively is employee’s improving trust through their organizations. Because the concept of organizational trust prepares necessary ground for organizational identification and professional identification to exist. In the literature, there are many studies related with organizational trust and organizational identification concepts. However, it is seen that studies related with professional identification especially in our country are limited. In this context, the purpose of this thesis is to, investigate the effects of organizational trust on organizational identification and professional identification. Additionally, in this dissertation; it is aimed to make contribution to related literature. Moreover, it is analyzed if there is an mediatorship effect of organizational identification in the relationship between organizational trust and professional identification. In this direction, as the sample space for the empirical part of the thesis, the academicians, who work in Adım Universities, is chosen and a questionnaire is conducted to 788 Adım University personnel is. To evaluate the findings Structural Equation Method is done and the data is analyzed via AMOS program. As result of analyses, the most significant outcome is that, the ratio of professional identification is higher than organizational trust and organizational identification concepts independently. Additionally, it is seen that organizational identification concept has an partial reducing effect on relationship between organizational trust and professional trust. In this dissertation, considering the empirical findings, suggestions will be made to organizations and managers, to provide suitable environment for organizational trust and organizational identification improvement.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3126
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pınar enli kalmaz doktora.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 27, 2024

Download(s)

396
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.