Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3133
Title: Lumbal disk hernili hastalarda hiperekstansiyon egzersizlerinin fiziksel fonksiyonlar üzerine etkisi
Other Titles: The effect of hyperextension exercises on physical functions in patients with lumbal disc herniation
Authors: Göğremiş, Mehmet
Advisors: Nesrin Yağcı
Keywords: Lumbal disk hernisi
Hiperekstansiyon egzersizleri
Fiziksel fonksiyonlar
Lumbal disc herniation
Hyperextension exercises
Physical functions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı lumbal disk hernisi tanısı almış hastalarda hiperekstansiyon egzersizlerinin fiziksel fonksiyonlar üzerine etkilerini araştırmaktadır. Çalışmamızda yaş ortalaması 34,38±7,51 (18-45) yıl olan L4-S1 aralığında lumbal disk hernisi tanısı almış 48 kadın katılımcı randomize olarak her grupta 24 katılımcı olacak şekilde iki gruba (çalışma grubu ve kontrol grubu) ayrılmıştır. Her iki gruptaki katılımcılara konvansiyonel fizyoterapi (Hotpack, Ultrason, TENS) 15 seans uygulanmıştır. Çalışma grubundaki katılımcılara ilave olarak hiperekstansiyon egzersizleri yaptırılmıştır. Ağrı şiddeti (Görsel Anolog Skalası), performans düzeyi (yarı çömelme testi ve beş tekrarlı otur-kalk testi), yürüme (pudralı zeminde yürüme ve 10 metre yürüme testi), esneklik düzeyi (modifiye otur-uzan testi), depresyon durumu (Beck Depresyon Ölçeği) ve özür düzeyi (Oswestry Özür İndeksi) tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden 3 ay sonrasında ölçülmüştür. Her iki grupta yer alan katılımcılarda tedavi sonrasında ağrı şiddeti, performans düzeyi, esneklik düzeyi, yürümenin temel parametre değerleri, depresyon ve özür düzeyinde iyileşme kaydedildi (p<0,05). Tedavi sonrası 3. ayda çalışma grubunda ağrı şiddeti, özür düzeyi, esneklik, adım genişliği ve kadanstaki iyileşme korunurken, kontrol grubunda depresyon ve özür düzeyi, performans düzeyi, esneklik ve yürüme parametrelerindeki iyileşmenin korunduğu görülmüştür (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında tedavi sonrasında tüm ölçüm parametrelerinde hiperekstansiyon egzersizlerinin uygulandığı çalışma grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Tedavi sonrası 3. ayda adım uzunluğu hariç tüm ölçüm parametrelerinde grupların birbirlerine göre üstünlükleri saptanmamıştır (p>0,05). Bu çalışmanın sonuçları; lumbal disk hernili katılımcılarda hiperekstansiyon egzersizlerinin ağrı, performans düzeyi, esneklik düzeyi, yürüyüş, depresif semptomlar ve özür düzeyi üzerine pozitif etkisi olduğunu göstermektedir.
The aim of this study is to investigate the effects of hyperextension exercises on physical functions in patients with lumbal disc herniation. In our study, 48 female participants whose mean age of 34.38±7.51 years (1845) who were diagnosed with lumbal disc herniation in the L4-S1 interval were randomly divided into two groups included 24 patients in each groups (study group and control group). 15 sessions conventional physiotherapy (Hotpack, Ultrasound, TENS) were applied to the participants in both groups. In addition to the participants in the study group, hyperextension exercises were performed. Pain severity (Visual Anologue Scale), performance level (half squat test and five repetition sit-to-stand test), walking (walking on powdered ground and 10 meter walking test), flexibility level (modified sit and reach test), depression status (The Beck Depression Inventory) and the level of disability (Oswestry Disability Index) were measured before treatment, after treatment and 3 months after treatment.In both groups, pain severity, performance level, mobility level, basic parameter values of walking, depression and disability level improved after the treatment (p <0.05). In the 3 months after the treatment, pain intensity, disability level, lower extremity mobility, step width and velocity improvement were maintained in the study group, while depression and disability level, performance level, lower extremity mobility and walking parameters were maintained in the control group (p> 0.05). When the groups were compared, a significant difference was found in favor of the study group in which hyperextension exercises were applied in all measurement parameters after the treatment (p<0.05). In all measurement parameters except for the step length at 3 months after the treatment, the superiority of the groups was not found (p> 0.05). The results of this study; in the participants with lumbal disc herniation, hyperextension exercises have a positive effect on pain, performance level, flexibility level, walking, depressive symptoms and level of disability
URI: https://hdl.handle.net/11499/3133
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Göğremiş doktora.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

578
checked on May 27, 2024

Download(s)

602
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.