Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3139
Title: Sağlık kurumlarında faaliyet tabanlı maliyetleme ve nükleer tıp birimi üzerine bir uygulama
Other Titles: A practıce on actıvıty based costıng and nuclear medıcıne unıt ın the health ınstıtutıons
Authors: Üzüm, Şemsi
Keywords: Faaliyet tabanlı maliyetleme
sağlık kurumlarında maliyet
nükleer tıp
Activity-based costing
cost of nuclear medicine in health institutions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde teknolojik gelişmeler ve ekonomik faktörler sonucunda rekabet birçok sektörde hızla artmaktadır. Bu sebeple sektörler işlemlerini, eylemlerin, faaliyetlerini bir düzen çerçevesinde gerçekleştirebilmek ve faaliyet-maliyet dengesini kurabilmek için birçok yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden biri de Faaliyet Tabanlı Maliyetleme’dir.Bu çalışmada, DXX hastanesi bünyesinde yer alan nükleer tıp biriminin maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını DXX hastanesinin nükleer tıp biriminde 2017 yılı aralık ayında sunulan hizmetler oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı hastane bünyesinde yer alan muhasebe birimidir. Verilerin analizinde faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi uygulanmıştır.Çalışma kapsamında öncelikle faaliyet ve faaliyetlerin tükettiği kaynaklar belirlenerek maliyetler, faaliyet havuzlarında toplanmıştır. Ardından faaliyet havuzlarında biriken maliyetler, yükleme oranları yardımıyla nükleer tıp biriminde verilen hizmetlere dağıtılmış ve her bir hizmetin birim maliyeti tespit edilmiştir. Bulunan sonuçlar SUT birim fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Bu bulgular ışığında, faaliyet tabanlı faaliyetleme ile belirlenen fiyatların SUT birim fiyatlarından farklı olduğu ve hastanenin nükleer tıp biriminde kar marjının düşük olduğu görülmüştür. Bu durumda hastanelerin nükleer tıp biriminde personel giderleri, genel sarf malzemeleri ve tıbbi cihaz birimlerinin giderleri üzerinde çalışma yapmaları önerilmiştir.
Technological developments ande conomic factors provided the concept of competition. Since the concept of competition is in every sector, enterprises have begun to use many methods to establish activity-costbalance. One of the semethods is activity based costing. In this study, it was aimed to determine the cost of nuclear medicine unit within DXX hospital. For this purpose, activity based costing was used in the study. The content of the research is the services provided in December 2017 in the nuclear medicine unit of DXX hospital. The data collection tool of the research is the accounting unit within the hospital. Activity based costing system was applied in the analysis of data.Within the scope of the study, firstly the sources of activities and activities are determined and the costs are collected in the activity pools. Subsequently, the costs accumulated in the activity pools were distributed to the services provided in the nuclear medicine unit by means of loading rates and the unit cost of each service was determined. As a result of the calculations made through the Excell program, it was seen that the prices determined by the activity based activity were different from the SUT unit prices and the profit margin of the hospital was lower in the nuclear medicine unit. It is suggested that hospitals should work on the expenses of personnel, general supplies and medical equipment units in the nuclear medicine unit.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3139
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şemsi Üzüm proje.pdf857.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 27, 2024

Download(s)

88
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.