Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3144
Title: Lykos vadisi antik traverten ocaklarının Minero-petrografik ve jeokimyasal özellikleri
Authors: Tamer Koralay
İmre, Nergiz
Keywords: Bantlı Traverten
Lykos Vadisi
Jeokimya
C-O izotopları
UTh yaşlandır
Banded Travertine
Lycus Valley
Geochemistry
C and O isotopes
UTh series radiometric dating
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü
Abstract: Batı Anadolu’daki Lykos Vadisi, tarihi, coğrafi özellikleri, jeopolitik konumuve elverişli iklim şartlarından dolayı erken dönemlerden itibaren birçok uygarlığaev sahipliği yapmış arkeolojik alanlardan biridir. Lykos vadisi antik dönemyerleşimlerinde bantlı traverten türü yapıtaşlarının yaygın olarak kullanıldığıgörülmektedir. Çukurbağ, Hierapolis, Develi-Akköy, Gölemezli ve Tripolis antikocaklarından çıkarılan ve “Alabastro fiorito”, “Alabastro listato” ve “Alabastrorossa” olarak adlandırılan bantlı travertenlerde beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı vekırmızımsı bordo renk ardalanması karakteristiktir. Mineralojik olarak karbonatmineralleri (iğnemsi, sütunsu şekilli kalsit > aragonit) ve daha az miktarda Ca-Feoksit,mikrosparit, mikrit’ten oluşan bantlı traverten örnekleri kolloform (balon yapısı), ışınsal dentritik ve mikritik laminalı doku göstermektedir. Bu sonuçlar XRD(X-Ray Difraktometre) ve Konfokal Raman Spektrometre çalışmalarıyla dadesteklenmiştir. Jeokimyasal olarak termojenik kökenli travertenlerle benzerlikgösteren Lykos vadisi traverten örnekleri Kıta Kabuğuna (CC) oranla 10-1000 kat, Kuzey Amerika Şeyl Bileşimine (NASC) göre 5 ile 100000 kat ve Ortalama Fanerozoyik Kireçtaşlarına (APL) oranla 10 ile 10000 kat tüketilme göstermektedir.CC, NASC ve APL çoklu element değişim diyagramlarında Al, Ca, Fe, Ti, Cr, Ni,Ba, Rb, Sr, Zn, Pb, Ce, La ve Nd elementlerinde görülen anomaliler oldukçabelirgindir. Örnekler yüksek Sr içeriklerine sahip olup, Çukurbağ örneklerinde618.9-6920 ppm, Hierapolis örneklerinde 616-8585 ppm, Develi-Akköy örneklerinde 1669-8375 ppm, Gölemezli örneklerinde 592-1269 ppm ve Tripolis örneklerinde1116-9509 ppm arasında değişim göstermektedir. ?13C (‰) ve ?18O (‰) izotopiçerikleri Çukurbağ’da (5.41-6.68‰), ((-16.05)-(-12.09)‰); Hierapolis’de (5.09-5.63‰), ((-14.85)-(-9.18)‰); Develi-Akköy’de (4.69-5.16‰), ((-14.98)-(-11.62)‰); Gölemezli’de (4.21-4.51‰), ((-15.29)-(-13.76)‰) ve Tripolis’de (2.99-3.99‰), ((- 15.93)-(-13.01)‰) olarak belirlenmiştir. Örneklerin jeolojik oluşum yaşları Çukurbağ’da 24.11±0.13-91.1±1.4 ky; Hierapolis’de 55.10±0.22-158.3±4.8 ky;Develi-Akköy’de 55.59±0.23-74.92±0.32 ky; Gölemezli’de 303.0±20-408.0±15 ky ve Tripolis’de 2.09±59-351.01±8.12 ky arasında değişmektedir.
The Lycus Valley in Western Anatolia is one of the archaeological sites that have hosted many civilizations since the early periods due to its historical,geographical features, geopolitical location and favorable climatic conditions. The banded travertine type building blocks had been commonly used in the Lycus Valley antique settlements. White, yellow, brown, red and reddish burgundy colored bands ranging in thickness from a few mm up to cm are specific characteristic of banded travertines, extracted from Çukurbağ, Hierapolis, Develi-Akköy, Gölemezli and Tripolis ancient quarries and called “Alabastro fiorito”, “Alabastro listato” and “Alabastro rossa”. The banded travertine samples in Lycus Valley have similar mineral compositions and mainly consist of carbonate minerals (needle or columnshaped calcite > minor amounts of dolomite, aragonite) and Ca-Fe-oxide, microsparite, micrite. They show colloform (balloon structure), radial dendritic and micritic laminated texture. These results are also supported by XRD and CRS studies. Lycus Valley travertines which are geochemically similar to thermogenic banded travertines, indicate depletions between 10-1000, 5-100000 and 10-10000 compared to the Continental Crust (CC), North American Shale Composition (NASC) and Average Phanerozoic Limestones (APL), respectively. In CC, NASC and APL normalized diagrams, banded travertine samples show clear anomalies in Al, Ca, Fe, Ti, Cr, Ni, Ba, Rb, Sr, Zn, Pb, Ce, La and Nd elements respective to otherelements. The remarkably high Sr contents of the banded travertines are between 618.9-6920 ppm for Çukurbağ, 616-8585 ppm for Hierapolis, 1669-8375 ppm for Develi-Akköy, 592-1269 ppm for Gölemezli and 1116-9509 ppm for Tripolis samples. ?13CV-PDB and ?18OV-PDB values of Lycus valley travertines range between (5.41-6.68‰), ((-16.05)-(-12.09)‰) in Çukurbağ; (5.09-5.63‰), ((-14.85)-(-9.18) ‰) in Hierapolis; (4.69-5.16‰), ((-14.98)-(-11.62) ‰) in Develi-Akköy; (4.21-4.51‰), ((- 15.29)-(-13.76) ‰) in Gölemezli and (2.99-3.99‰), ((-15.93)-(-13.01) ‰) in Tripolis respectively. The geologic ages of banded travertines from the çukurbağ,Hierapolis, Develi-Akköy, Gölemezli and Tripolis quarries varies between 24.11±0.13-91.1±1.4 ka, 55.10±0.22-158.3±4.8 ka, 55.59±0.23-74.92±0.32 ka,303.0±20-408.0±15 ka and 2.09±59-351.01±8.12 ka, respectively.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3144
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nergiz İmre Yük.Lis.Arkeoloji.pdf11.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

26
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.