Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3203
Title: Çalışan ve çalışmayan kadınların egzersiz bilgi ve bilinç düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparıson of exercıse knowledge and conscıousness levels of workıng and non-workıng women
Authors: Nesrin Yağcı
Şenel, Aybike
Keywords: Kadın
Fiziksel Aktivite
Egzersiz
Bilgi
Bilinç
Woman
Physical Activity
Exercise
Knowledge
Consciousness
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı çalışan ve çalışmayan kadınların fiziksel aktivite ve egzersiz hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmaktır.Bu çalışma Denizli İli Pamukkale İlçesi Çamlık, Kuşpınar ve Bağbaşı Zümrütevler Aile Sağlığı Merkezleri’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 20-45 yaşları arasında toplam 462 kadın dahil edilmiştir. Katılımcılar çalışma durumlarına göre Grup I (çalışan kadın: n=229) ve Grup II (çalışmayan kadın: n=233) olarak iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik verileri kaydedildikten sonra, katılımcılara 19 sorudan oluşan Egzersiz Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri Sorgulama Formu uygulanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite bilinç düzeylerini değerlenmek için Düzenli Egzersiz/Fiziksel Aktivite Bilinç Düzeyi Anketi, fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) Kısa Form’u kullanılmıştır. Katılımcıların %52,2’sinin egzersiz ve fiziksel aktivite bilinç düzeyi ortalamanın üzerinde bulunmuştur. İki grup arasında egzersiz ve fiziksel aktivite bilinç düzeyinin Grup I lehine anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,0001). Gruplar arasında şiddetli aktivite dışında (p=0,03) fiziksel aktivite düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).Çalışmanın sonuçları, çalışan kadınların düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin çalışmayan kadınlara göre daha fazla olduğunu, ancak şiddetli fiziksel aktivite hariç fiziksel aktivite düzeyleri arasında fark olmadığını ortaya koymuştur.
The aim of this study is to determine levels of women’s knowledge and consciousness about physical activity and exercise, then compare it between working and non-working women.This study was conducted in Çamlık, Kuşpınar and Bağbaşı Zümrütevler Family Health Centers in Pamukkale, Denizli. 462 women aged between 20-45 years were included in this study. Participants were divided into two groups as Group I (working women: n=229) and Group II (non-working women: n=233) according to their working status. After the sociodemographic data of the participants were recorded, the Exercise Knowledge and Beliefs Questionnaire was applied to the participants. To assess the level of exercise physical activity consciousness of participants, Exercise/Physical Activity Consciousness Questionnaire was used. International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) was used to determine physical activity levels.The level of exercise and physical activity consciousness of 52.2% of the participants was found higher than the average. The level of consciousness of exercise and physical activity in Group I was found significanly higher than Group II (p=0.0001). There was no significant difference in physical activity levels, except vigorous activity (p=0.03), between the groups (p> 0.05). The results of the study revealed that the knowledge and consciousness level of the working women about exercise and physical activity were higher than the non-working women, nevertheless there was no difference between the physical activity levels, except vigorous activity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3203
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aybike Şenel Sağ.Bl.YL.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

266
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.