Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3219
Title: Eser düzeydeki demir, altın ve palladyumun dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyon yöntemi ile seçimli ekstraksiyonu
Other Titles: Selective extraction of iron, gold and palladium with dispersive liquid liquid microextraction method
Authors: Ümit Divrikli
Taşkıran, Kudret
Keywords: Demir
Altın
Palladyum
Karmin
DLLME
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
Iron
Gold
Palladium
Carmine
Atomic Absorption Spectrometry
Issue Date: May-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında, eser düzeydeki demir, altın, altın ve paladyumun seçimli ekstraksiyonu ve tayini için dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyon (DLLME) yöntemi geliştirildi. Analitler, mikro örneklemeli injeksiyon sistemli alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edildi. DLLME’yi etkileyen ana değişkenler olarak örnek çözeltisinin pH’ı, ligand olarak kullanılan karmin miktarı,ekstraksiyon ve dispersif çözücü türü ve hacimleri optimize edildi. 5 mL örnek hacmi, 0,2 mg karmin, ekstraksiyon çözücüsü olarak 250 ?L CHCl3, dispersif çözücü olarak 1 mL aseton kullanılarak optimum koşullar belirlendi ve bu koşullarda kantitatif geri kazanma değerleri elde edildi. Deriştirme faktörü 10 olarak bulundu. Demir, altın ve paladyumun DLLME için matriks iyon etkileri incelendi. Geliştirilen yöntem içme suyu, atık su ve termal su örneklerinin tayinine uygulandı.
Dispersive liquid-liquid micro extraction (DLLME) method has been developed for work the selective extraction and determination of gold, palladium and iron in this work. The analytes were determined by flame atomic absorption spectrometry with micro sample injection system. Extraction, dispersive solvent types and volumes, pH and the amount of carmine used as the ligand were optimized as the main variables affecting the DLLME. 5 mL of sample volume, 0,2 mg of carmine, 250 ?L of CHCl3 as extraction solvent, 1 mL of acetone as a dispersive solvent were determined as optimum conditions and also quantitative recovery values were obtained under these conditions. Preconcentration factor found as 10. The effects of matrix ion have been studied for iron, gold and palladium DLLME. The developed method was applied to the analysis of the drinking and waste waters as well as thermal water.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri koordinasyon Birimleri (PAUBAP) tarafından 2015FBE052 nolu proje ile desteklenmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11499/3219
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudret Taşkıran.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

106
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.