Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3221
Title: Yeni uygulamalar kapsamında finansal tabloların kullanım düzeyi ile ilgili bir araştırma
Other Titles: A study on utılızatıon level of fınancıal statements as part of new applıcatıons
Authors: Yılmaz Berberoğlu, Gülben
İlhan Küçükkaplan
Keywords: Yeni Türk Ticaret Kanunu
Finansal Tablo
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
The New Turkish Commercial Law
Financial Statement
Turkish Financial Reporting Standards
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Finansal tablolar işletmeler hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Günümüzde küreselleşmeyle birlikte tüm Dünya’da ortak bir muhasebe diline ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için de 1 Temmuz 2012’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tüm şirketlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkçe’ye çevirisi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Ancak bu kanun daha yürürlüğe girmeden 2012 yılında 6335 sayılı Kanun ile düzenle yapılarak sadece Bakanlar Kurulu Kararınca bağımsız denetime tabi şirketler için TFRS zorunlu hale gelmiş diğer şirketler için bu durum ertelenmiştir. Bu gelişmeler sonucu oluşan çalışmada finansal tabloların artan önemine yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Denizli ilindeki faaliyet gösteren meslek mensuplarının, finansal tablolar ve TFRS hakkındaki görüşleri tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Financial statements are the most important sources providing information of enterprises. Along with globalization at the present time, a common accounting language is required throughout the World. For such purpose, Turkish Commercial Law No. 6102 dated July 1, 2012 prescribes that Turkish Financial Reporting Standards (TFRS), which is the translation of International Financial Reporting Standards to Türkish language, are required to be practiced by all enterprises. However, having an amendment by the Law no. 6335 in 2012 even prior to that law entering into effect, TFRS was made compulsory only for such incorporations subject to an independent audit by a Cabinet Decree, but fort he others is was postponed. The present study performed as result of such progresses includes the increasing importance of financial statements. In the later part of the study, we have tried to establish and evaluate the opinions of such professionals operating in Denizli regarding to financial statements and TFRS.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3221
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLBEN YILMAZ BERBEROĞLU (tezsiz).pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,020
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.