Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3238
Title: Spastik hemiparetik bireylerde matriks ritm terapisinin denge ve yürüme parametrelerine etkisi: randomize kontrollü çalışma
Other Titles: The effect of matrix rhythm therapy on balance and gait parameters in spastic hemiparetic individuals: randomızed controlled study
Authors: Ünal, Ayşe
Advisors: Filiz ALTUĞ
Keywords: Hemiparezi
Spastisite
Matriks Ritm Terapisi
Denge
Yürüme
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı spastik hemiparetik bireylerde Matriks Ritm Terapisi’nin (MRT) denge ve yürüme parametreleri üzerine etkisini incelemektir.Çalışmaya 20-65 yaş aralığında, Modifiye Rankin Skalasına göre ?3 ve Hodkinson Mental Testinden ?8 puan alan 30 hemiparetik birey dahil edilmiştir. Katılımcılar, Bobath yaklaşımı + MRT grubu (Grup 1; n=15) ve kontrol grubu (Grup 2; n=15) olmak üzere randomize olarak iki grubu ayrılmıştır. Grup 1’in ortalama hemiparezi süresi 37.30 ay, Grup 2’nin ortalama hemiparezi süresi 38.70 aydır. Katılımcılarda alt ekstremite kaslarının spastisite şiddeti Modifiye Ashworth Skalası kullanılarak ve aktif/pasif eklem hareket açıklığı (EHA) gonyometrik ölçüm yapılarak değerlendirilmiştir. Statik denge için BESTest alt parametrelerinden “Tek Ayak Üzerinde Durma Testi” ve dinamik denge için “Süreli Kalk-Yürü Testi” kullanılmıştır. Yürümenin spatio-temporal özellikleri ve pelvis kinematiği BTS G-Walk Yürüme Analiz Sistemi® ile değerlendirilmiştir. Tüm bireylere Bobath terapisi 60 dk boyunca haftada 3 gün, toplam 4 hafta uygulanmıştır. Grup 1’e Bobath terapisine ilave olarak gövde ve etkilenmiş alt ekstremiteye 60 dk boyunca haftada 3 gün, toplam 4 hafta MRT uygulanmıştır. Tedavi sonrası değerlendirmede Grup 1’de spastisite şiddeti, aktif/pasif EHA, statik/dinamik denge, yürüme hızı ve kadansı, pelvis simetrilerilerinde iyileşme tespit edilmiştir. Grup 2’de tedavi sonrasında sadece dinamik dengede iyileşme görülmüştür (p<0.05). Bu çalışmada gruplar karşılaştırıldığında spastisite şiddetinde, aktif/pasif diz fleksiyonu, plantar fleksiyon, pasif dorsifleksiyonu EHA’da, statik ve dinamik dengede, yürüme hızı ve kadansında Grup 1 lehine anlamlı iyileşmeler tespit edilmiştir (p<0.05).Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, Bobath yaklaşımına ilave olarak uygulanan MRT’nin spastik hemiparetik bireylerde alt ekstemite spastisitesi, denge ve yürüme üzerine daha etkili olduğunu göstermiştir.
The aim of this study was to investigate the effect of Matrix Rhythm Therapy (MRT) on balance and gait parameters in spastic hemiparetic individuals.Between 20-65 years, a total of 30 hemiparetic individuals having a score of ?3 for Modified Rankin Scale and a score of ?8 for Hodkinson Mental Test were included in this study. Participants were randomly divided into two groups: Bobath therapy + MRT group (Group 1; n=15) and control group (Group 2; n=15). Mean hemiparesis duration of Group 1 was 37.30 months and Group 2 was 38.70 months. Spasticity intensity of lower limb muscles was evaluated by Modified Ashworth Scale (MAS) and the active/passive range of motion (ROM) was evaluated by goniometric measurements. “Stand on One Leg Test” which was the one of BESTest sub-parameters was used to evaluate static balance. Dynamic balance was evaluated by “Timed Get Up & Go” test which was the one of BESTest sub-parameters. Spatio-temporal characteristics and pelvic kinematics of gait were evaluated by BTS G-Walk Gait Analysis System®. All individuals underwent Bobath therapy for a total of 4 weeks, 3 days a week for 60 minutes. In addition to Bobath therapy, MRT was applied to trunk and the affected lower limb for a total of 4 weeks, 3 days a week for 60 minutes in Group While spasticity intensity, active/passive ROM, static/dynamic balance, gait velocity and cadence, and pelvic symmetries were improved in Group 1, just dynamic balance improved in Group 2, after treatment (p<0.05). When the groups were compared, significant improvements were observed in spasticity intensity, active/passive ROM of knee flexion, plantar flexion and passive dorsiflexion, static and dynamic balance, gait velocity and cadence in favor of Group 1 (p<0.05). The results obtained from the study showed that Bobath therapy combined with MRT was more effective on lower limb spasticity, balance and gait in spastic hemiparetic individuals.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2017SABE012).
URI: https://hdl.handle.net/11499/3238
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Ünal doktora.pdf16.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.