Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3257
Title: Aerobik cimnastikçilerde uygulanan pliometrik ve tabata antrenmanlarının sıçrama performansı ve solunum fonksiyon parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of plyometrıc and tabata training on splash performance, respiratory function parameters on aerobic gymnastic
Authors: Ayşegül Yapıcı
Cüce, Gencay
Keywords: Aerobik Cimnastik
Pliometre
Tabata
Solunum Parametreleri
Aerobic Gymnastics
Plyometrics
Respiratory Parameters
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Üst düzeyde temel motorik becerilere sahip olmayı gerektiren aerobik cimnastik, çocukların fiziksel gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada 12-14 yaş arasındaki, aerobik cimnastikçilerde uygulanan pliometrik ve tabata antrenmanlarının sıçrama performansı, solunum fonksiyon parametrelerine bakılmıştır. Magnet Spor Kulübü ve Gencay Cüce Cimnastik ve Dans Spor Kulübünde aktif olarak yarışan, yaş ortalaması 12,8±0.19 (yıl), kiloları ortalaması 34,28±1,46 (kg), boyları ortalaması 145,19±2,29 (cm), spor yaşı ortalaması 7,14±0,24 yıl olan, olan 21 kadın cimnastikçi, gönüllü olarak katılmıştır. Denekler rasgele yöntemle yaş gruplarına göre 3 gruba ayrılmıştır. Birinci grup (A grubu), Teknik + Pliometrik antrenman programı, ikinci grup (B grubu), Teknik + Tabata antrenman programı, üçüncü grup (C grubu) kontrol gurubu sadece Teknik antrenman programı uygulamıştır. Deneklere 6 hafta boyunca, haftada 2 antrenman olmak üzere toplam 12 antrenman uygulanmıştır. Sporculara, 5-10 m Sürat Ölçümü, Sıçrama Performansı Ölçümü, 30 sn Bosco Sıçrama Testi, Durarak Uzun Atlama Ölçümü, Çeviklik Testi, Solunum Fonksiyon Testi ve C grubu temel zorluk elementleri havada kalış süreleri testi, ön test, son test olmak üzere yaptırıldı. İstatistiksel analiz olarak, SPSS 22 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, 3 x 2 Tekrarlı ölçümlerde Varyans analizi kullanıldı, gruplar arasındaki farklılık bonferroni tespit edildi. Yapılan 6 haftalık antrenmanların sonucunda, verilerin ön test ve son test sonuçlarına göre kontrol grubunda anlamlı bir farklılık bulunmazken, pliometrik antrenman gurubu ve tabata antrenman guruplarında, aktif sıçrama, 30 sn bosco, durarak uzun atlama, tuck jump, cossack jump, pike jump ve straddle jump c grubu temel elementlerin sıçrama performanslarında, solunum fonksiyonlarında FEV1 ve FVC’de, çevikliklerinde (p<0.05) düzeyinde anlamlı farklılık fark edilirken, diğer düzeylerde herhangi bir anlamlılık fark yoktur.
Aerobic Gymnastics, which requires a high level of basic motor skills, plays an important role in the physical development of children. In this study, the effect of plyometric and tabata training on splash performance, respiratory function parameters were compared between 12 and 14 ages. 21 female gymnastics, who actively competed in the Magnet Sports Club and Gencay Cüce Gymnastics and Dance Sports Club, who had an average age of 12.8±0.19 (years), an average weight of 34.28±1.46 (kg), an average height of 145.19±2.29 (cm), an average sports age of 7.14±0.24 years participated voluntarily. Subjects were randomly divided into 3 groups according to the age groups. The first group (Group A), technical + Plyometric training program, the second group (Group B), technical + Tabata training program and the third group (Group C) control group only carried out the technical training program. A total of 12 trainings including 2 trainings per week were applied to the subjects for 6 weeks. A 5 to 10 m speed measurement, a bounce performance measurement, a 30 sec Bosco jump test, a standing long jump measurement, an agility test, a respiratory function test and C Group basic difficulty elements in the hanging time test, pre-test, and a final test were given to the athletes. SPSS 22 was used as the statistical analysis. In the evaluation of data, variance analysis was used for 3 x 2 repeat measurements and differences between groups were detected as bonferroni. As a result of my 6-week training, there was no significant difference between the control groups according to the preliminary test and the final test results, while there was a significant difference between plyometric training group and tabata training groups, in terms of active jumping, 30 sec Bosco, standing long jump, tuck jumping, cossack jumping, pike jumping and straddle jumping in the performance of C Group basic elements, in the respiratory functions at FEV1 and FVC, in the agility at (p < 0.05) level, there was no significance in other levels.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3257
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gencay Cüce Y.L..pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

608
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

326
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.