Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3276
Title: Nöromusküler integratif aktivitenin (nia) ve pilates programlarının fiziksel ve psikolojik etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of physical and psychological effects of neuromuscular integrative movement (nia) and pilates programs
Authors: Uyan, Ayça
Advisors: Ümmühan BAŞ ASLAN
Keywords: Pilates
NİA
Fiziksel uygunluk
Psikolojik durum
Yaşam Kalitesi
Egzersiz
Physical fitness
Psychological state
Life Quality
Exercise
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamızın amacı, Nöromusküler İntegratif Aktivitenin (NİA) ve Pilates egzersiz yöntemlerinin sedanter kadınlarda fiziksel uygunluk ve psikolojik semptomlara etkisini incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı NİA’nın etkilerini pilates eğitiminin etkileriyle karşılaştırmaktır. Çalışmamıza yaşları 20-45 yıl (33,70±7,39) arasında değişen 51 birey dahil edildi. Katılımcılar randomize olarak pilates (n=26) ve NİA (n=25) gruplarına ayrıldı. Başlangıçta ve eğitimin sonunda her iki gruptaki katılımcıların vücut kompozisyonu Vücut Kütle İndeksi (VKİ), esneklikleri Otur-Uzan Testi, kardiyovasküler enduransları 6 dk Yürüme Testi, abdominal kuvvet-enduransları 1 Dk Sit-Ups Testi, abdominal kuvveti (gövde stabilizasyonu) Statik Plank testi, dengeleri Fonksiyonel Uzanma Testi ile değerlendirildi. Bunun yanısıra katılımcıların psiko-somatik durumlarını ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Borg Yorgunluk Skalası, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçekleri kullanıldı. Her iki gruba 8 hafta boyunca, haftada 2 gün, 60 dk süreli egzersiz programları uygulandı. Pilates ve NİA grubunun başlangıç verileri karşılaştırıldığında iki grup arasında fark olmadığı saptandı (p>0,05). Eğitim sonrasında eğitim öncesine göre NİA grubunda; VKİ degeri, 6 dk’lık Yürüme testi mesafesi, otur-uzan test mesafesi, Statik Plunk test süresi ve SF-36 Yaşam Kalitesi alt ölçeklerinden Fiziksel Rol Güçlüğü, Vitalite, Sosyal İşlevsellik ve Genel Sağlık alanında olumlu yönde fark oluştuğu saptandı (p<0,05). Pilates grubunda ise eğitim sonrasında VKİ degeri, 6 dk’lık Yürüme testi mesafesi, otur-uzan test mesafesi, Statik Plunk test süresi, Fonksiyonel Uzanma mesafesi, Beck Anksiyete Ölçeği puanı ve SF-36 Yaşam Kalitesi alt ölçeklerinden Ruhsal Sağlık ve Genel Yorgunluk alanlarında olumlu yönde fark oluştuğu belirlendi (p<0,05).Çalışmanın sonuçları pilates ve NİA egzersiz yöntemlerinin hem fiziksel uygunluğa hem de yaşam kalitesine pozitif etkileri olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar NİA’nin pilates gibi sağlıklı kadınlarda fiziksel uygunluk düzeyi ve yaşam kalitesini artırma amacıyla kullanılabileceğini düşündürdü.
The aim of our study was to investigate the effects of Neuromusculer Integrative Action (NIA) and Pilates exercise methods on the physical fitness and psychological symtoms in sedentary women. The second aim of the study was to compare the effects of NIA with the effects of pilates training. The study included 51 sedentary females with ages ranging from 20-45 years (33,70 ± 7,39). Participants were randomly divided into pilates (n = 26) and NIA (n = 25) groups. At the beginning and end of the training, participants assessed by using the Sit and Reach test for flexibility, 6 min Walking Test for cardiovascular endurance, 1 min. Sit Up Test for abdominal strength -endurance, Functional Reach Test for balance. In addition, Rosenberg Self-Esteem Scale, Beck Anxiety Scale, Fatigue Scale and SF-36 Quality of Life Scales were used to evaluate the psycho-somatic symptoms and health related quality of life of the participants. Both groups received exercise programs for 8 weeks, 2 days a week and 60 minutes. There was no significant difference between Pilates and NIA groups for baseline data (p> 0.05).According to the pre-training level in the NIA group; it was determined that there were a positive difference at after training in the BMI value, 6 min Walk Test distance, Sit and Reach Test distance, Static Plunk Test duration and SF-36 Quality of Life subscales in terms of Physical Role Difficulty, Vitality, Social Functionality and General Health (p <0.05). In the Pilates group, after the training, BMI value, 6 min Walk Test distance, Sit and Reach test distance, Static Plunk test duration, Functional Reach distance, Beck Anxiety Scale score, General Fatigue score and SF-36 Quality of Life of General Health were changed in positively(p <0.05). The results of the study showed that pilates and NIA exercise methods had positive effects on both physical fitness and quality of life. These results suggested that NIA migth be used to improve the physical fitness level and quality of life of healthy women such as pilates.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2013SBE007).
URI: https://hdl.handle.net/11499/3276
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayça Uyan doktora sağlık bil.pdf5.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

222
checked on May 27, 2024

Download(s)

294
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.