Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/337
Title: Bariyer lyapunov fonksiyon tabanlı kısıtlı geriadımlama kontrol
Other Titles: Barrier lyapunov function based constrained backstepping control
Authors: Demirkıran, Faruk
Advisors: Selami Beyhan
Keywords: bariyer Lyapunov fonksiyon tabanlı kısıtlı kontrol, geriadımlama kontrol, kısıtlı geriadımlama kontrol, üç a?ama anahtarlamalı kontrol, top-kiri? sistemi, iki-rotorlu helikopter sistemi.
barrier Lyapunov function based constrained control, backstepping control, constrained backstepping control, three stage switching control, ball-beam system, twin-rotor helicopter system.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tez çalı?masında, doğrusal olmayan sistemlerin kısıtlı geriadımlama kontrolü üzerine çalı?malar yapılmı?tır. Kısıtlı geriadımlama kontrolün amacı, referans deği?imlerindeki büyük olan izleme hatasını küçültmek ve hızlandırmak olup, bu doğrultuda istenilen sonuçlar elde edilmi?tir. ?lk olarak literatürde tanıtılan; bariyer Lyapunov fonksiyon (BLF) tabanlı kısıtlı geriadımlama kontrol, karesel Lyapunov fonksiyon (QLF) tabanlı geriadımlama kontrol ve BLF tabanlı üç a?ama anahtarlamalı kısıtlı geriadımlama kontrol metotları; ilk defa hem benzetim ortamında hem de gerçek zamanlı olarak tek-giri? tek-çıkı? (SISO) kararsız top-kiri? sistemine uygulanmı?tır. ?kinci olarak literatürde yer almayan ve bu tez çalı?ması kapsamında gerçekle?tirilen kısıtlı geriadımlama kontrol metotları çok-giri? çok-çıkı? (MIMO) iki-rotorlu helikopter sistemine uyarlanmı?tır ve benzetim sonuçları elde edilmi?tir. Tez çalı?masında elde edilen izleme sonuçları, mutlak hataların toplamı performansı ve izleme hatalarının ?ekilleri ile kar?ıla?tırılmı?tır. In this thesis, studies were made on the constrained backstepping control of nonlinear systems. The purpose on the constrained backstepping control which is great in reference changes to reduce the tracking error and speed up, accordingly desired results were obtained. Firstly introduced in the literature; barrier Lyapunov function (BLF) based constrained backstepping control, quadratic Lyapunov function (QLF) based backstepping control and BLF based three stage switching controlled constrained backstepping control methods; the first time in the literature is applied to single input-single output (SISO) unstable ball-beam system in simulation and in real time. Secondly, the constrained control methods which are not included in the literature as a method performed within this thesis are adapted to multi input-multi output (MIMO) twin-rotor helicopter system and simulation results were obtained. The tracking results obtained in the thesis are compared the sum of absolute error performance and with the shapes of the tracking error.
URI: https://hdl.handle.net/11499/337
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Faruk Demirkıran.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.